Besox

Gebruiksrecht gsm-nummer voor de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

18 december 2023

Een werkgever en werknemer kunnen bij de indiensttreding of tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de werkgever het gsm-nummer van de werknemer overneemt. De werknemer gebruikt dit gsm-nummer dan zowel voor professionele als voor privédoeleinden en abonneert zich meestal niet op een ander persoonlijk gsm-nummer.

Momenteel kan deze overname van het abonnement door de werkgever voor problemen zorgen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Door de overname van het gsm-nummer verliest de werknemer immers het gebruiksrecht over het gsm-nummer en wordt dit overgedragen aan de werkgever. Dit betekent dan ook dat een werknemer zijn gsm-nummer bij een uitdiensttreding niet automatisch terug kan overnemen. Indien de werkgever weigert om het gsm-nummer opnieuw over te dragen aan de werknemer, ziet hij/zij zich bijgevolg verplicht om zich te abonneren op een nieuw mobiel nummer.

Om het behoud van het gebruiksrecht van het gsm-nummer voor de werknemer ook na het einde van de arbeidsovereenkomst te garanderen, keurde de Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen op 21 november 2023 het ‘Wetsvoorstel teneinde het gebruiksrecht van gsm-nummers van werknemers te garanderen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst’ goed.

Het wetsvoorstel voorziet dat een werknemer het gsm-nummer, dat initieel aan hem/haar toebehoorde, binnen één maand na het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever kan terugvragen.

De wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst speelt hierbij geen rol. De werknemer kan dus een verzoek indienen bij een ontslag door de werkgever, een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer, ontslag wegens dringende reden, beëindiging van de arbeidsovereenkomst in wederzijds akkoord, … .

De werknemer moet de vraag schriftelijk en met vermelding van de datum stellen.

Indien het om een geldig verzoek van de werknemer gaat, waarbij alle voorwaarden zijn nageleefd, kan de werkgever de teruggave van het gsm-nummer niet weigeren.

De inwerkingtreding van de wet wordt voorzien op 1 januari 2024, maar de wettekst moet nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We volgen dit voor je op.

Bron: Wetsvoorstel teneinde het gebruiksrecht van gsm-nummers van werknemers te garanderen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, Parl. St. Kamer 2022-2023, 3093.

Categorie

Tags