Besox

Erkende mantelzorgers hebben vanaf 1 oktober 2019 recht op betaald verlof

1 oktober 2019

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen werknemers, die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon, mantelzorgverlof aanvragen.

Erkenning mantelzorger

Om de erkenning als mantelzorger van het ziekenfonds te krijgen, moet de mantelzorger de volgende voorwaarden cumulatief vervullen:

  • ·een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon;
  • een bestendig en daadwerkelijk verblijf in België hebben;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • de bijstand niet-beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met tenminste een professionele zorgverlener verstrekken;
  • rekening houden met het levensproject van de geholpen persoon.

Opname mantelzorgverlof

Een erkende mantelzorger heeft recht op:

  • een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst gedurende één maand per zorgbehoevende persoon;
  • een vermindering van de arbeidsprestaties tot de helft of met 1/5de gedurende twee maanden per zorgbehoevende persoon.

Opgelet: voorlopig kunnen deeltijdse werknemers hun prestaties alleen volledig schorsen. Een K.B. kan nog bepalen onder welke voorwaarden zij hun arbeidsprestaties tot de helft of met 1/5de van een voltijdse betrekking kunnen verminderen.

Een K.B. kan de duur van het mantelzorgverlof ook nog verlengen, maar tot op heden is dit nog niet gebeurd.

Voor beide vormen van mantelzorgverlof geldt een maximumduur voor de gehele loopbaan, nl.:

  • maximum 6 maanden volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst;
  • maximum 12 maanden vermindering van de arbeidsprestaties.

Aanvraag bij de werkgever

Een werknemer die gebruik wil maken van het recht op mantelzorgverlof, moet de werkgever hiervan tenminste 7 dagen vóór de aanvang van het mantelzorgverlof schriftelijk in kennis stellen. De partijen kunnen schriftelijk een andere termijn overeenkomen.

De kennisgeving moet gebeuren door overhandiging van een geschrift aan de werkgever (waarbij de werkgever een duplicaat tekent als bericht van ontvangst) of bij middel van een aangetekend schrijven dat geacht wordt ontvangen te zijn de 3de werkdag na afgifte ervan bij de post.

In de schriftelijke kennisgeving moet de werknemer de periode vermelden waarin hij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst wil schorsen. Tevens moet een bewijs toegevoegd worden van zijn erkenning als mantelzorger van de zorgbehoevende persoon.

Uitkeringen

De RVA betaalt een uitkering aan de werknemer die mantelzorgverlof opneemt.

Een K.B. zal het bedrag van de uitkering, alsook de voorwaarden tot toekenning ervan bepalen. Bij gebrek aan dit uitvoeringsbesluit gelden dezelfde bedragen en voorwaarden zoals voor het verlof voor medische bijstand.

Ontslagbescherming

Er is een ontslagbescherming van toepassing vanaf de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever tot en met 3 maanden na afloop van het mantelzorgverlof. Gedurende deze periode kan de werknemer enkel ontslaan worden om een voldoende reden die niets te maken heeft met het mantelzorgverlof of om een dringende reden.

Bij overtreding van de ontslagbescherming kan de betrokken werknemer, bovenop de opzeg of de verbrekingsvergoeding, een forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden loon vorderen.

Bron: Wet dd. 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, B.S. 2 juli 2019.