Besox

Energiecrisis: minnelijk afbetalingsplan

6 december 2022

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan te vragen aan de RSZ, voor ondernemingen waarop de energiecrisis een economische weerslag heeft en moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen.

Voorwaarden

Het afbetalingsplan is bestemd voor werkgevers die, ten gevolge van de energiecrisis, moeilijkheden hebben om het volgende te betalen:

  • de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het dienstjaar 2022;
  • de sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023;
  • rechtzettingen van sommige bijdragen, die uiterlijk vervallen op 30 juni 2023.

De bijdragen mogen geen voorwerp hebben uitgemaakt van een gerechtelijke vervolging of een voorafgaandelijk afbetalingsplan.

Afbetalingsplannen

Er zijn twee benaderingen om tegemoet te komen aan de betalingsmoeilijkheden:

1. Het klassieke minnelijke afbetalingsplan

Dit geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen. Het maximale uitstel loopt over 24 mensualiteiten met toepassing van sancties voor laattijdig betalen van bijdragen. Deze sancties zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschending a posteriori wanneer alle vervallen bijdragen zijn betaald.

2. Het bijzondere afbetalingsplan

Het gaat om een uitstel van betalingstermijnen zonder toepassing van sancties voorzien voor sommige bijdragen. Het uitstel loopt over maximaal 24 mensualiteiten. Enkel indien de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd worden sancties voor de laattijdige betaling van bijdragen in rekening gebracht.

Praktisch

U dient zelf een aanvraag te doen, via het aanvraagformulier op de pagina ‘Minnelijk afbetalingsplan’ op de portaalsite van de RSZ.

U dient de aanvraag te motiveren door uit te leggen hoe uw onderneming financieel is getroffen door de energiecrisis. De RSZ kan eventueel aanvullende bewijzen opvragen.

Deze aanvraag kan pas gebeuren nadat de kwartaalaangifte voor het betrokken kwartaal bij de RSZ is ingediend.

Bron: Tussentijdse instructies RSZ van 9 november 2022 en Wet van 10 november 2022 dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023 zonder toepassing van sancties, BS 23 november 2022.

Tags