Besox

De regeling van het vaccinatieverlof wordt verlengd én uitgebreid

18 januari 2022

Sinds 9 april 2021 heeft een werknemer het recht om – met behoud van loon – afwezig te zijn op het werk om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus. De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Dit omvat zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum als de verplaatsingstijd ernaar. Deze regeling liep af op 31 december 2021, maar wordt nu verlengd tot 30 juni 2022.

Tevens wordt het vaccinatieverlof uitgebreid tot de situatie waarin een werknemer zijn minderjarig kind dat met hem samenwoont, begeleidt naar het vaccinatiecentrum. Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend. De werknemer heeft eveneens het recht een meerderjarige persoon met een handicap of onder voogdij te begeleiden, ongeacht of het om zijn eigen kind gaat dan wel om iemand over wie hij het wettelijk voogdijschap uitoefent.

Bewijs

In beide situaties (eigen vaccinatie of vaccinatie van een minderjarig kind) moet de werknemer zijn werkgever zo snel mogelijk vooraf verwittigen en dit van zodra het tijdstip van de vaccinatie bekend is.

De werkgever kan de werknemer vragen om een bewijs voor te leggen: hetzij de bevestiging van de afspraak in het vaccinatiecentrum, hetzij – wanneer de bevestiging geen tijdstip vermeldt – de uitnodiging tot vaccinatie. De werknemer moet de afspraakbevestiging/uitnodiging enkel tonen aan de werkgever. De werkgever mag in geen geval een kopie van het document nemen noch mag van de werknemer geëist worden dat het document per e-mail wordt bezorgd.

Klein verlet

In de loonadministratie moet het onmogelijk zijn om het vaccinatieverlof te onderscheiden van andere gevallen van klein verlet. De afwezigheid moet daarom geregistreerd worden onder de code “klein verlet” (KV). De reden van het klein verlet mag geenszins worden geregistreerd. Ook mag niet geregistreerd worden dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

Bron: Wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 12 januari 2022.

Tags