Besox

De coronapremie ter beschikking stellen: tijd tot 31 maart 2022

14 december 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft het regelgevend kader van de coronapremie aan te passen om de nodige duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen.

Daartoe wordt het artikel 19quinquies, § 4, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 gewijzigd, zodat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het moment van beslissing tot toekenning van de coronapremie en het moment waarop de coronapremie wordt ter beschikking gesteld. Het moment van de terbeschikkingstelling kan tot 31 maart 2022, maar het moment van beslissing tot toekenning dient te gebeuren uiterlijk op 31 december 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Persbericht van de Ministerraad – 3 december 2021.

Tags