Besox

De afschaffing van het ziektebriefje voor eerste dag ziekte

28 november 2022

Welke ondernemingen kunnen hiervan afwijken?

Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken van deze nieuwe wettelijke regeling en toch een geneeskundig attest vereisen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Deze ondernemingen hoeven in principe niks te doen. Check voor de zekerheid wel uw arbeidsreglement of er reeds is voorzien dat elke ziektedag moet gerechtvaardigd worden (dit is alleszins zo gestipuleerd in het model van besox).

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Indien een werknemer een dag afwezig is wegens ziekte of een ongeval, is het niet meer verplicht om een medisch attest voor te leggen voor die ene dag. De werknemer kan van deze mogelijkheid gebruik maken tot drie keer per kalenderjaar. Dit kan zowel voor een ziekte/ongeval van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van ziekte/ongeval.

Voorbeeld 1: werknemer is ziek op woensdag 7 december 2022: werknemer hoeft in principe geen medisch attest voor te leggen aan de werkgever.

Voorbeeld 2: werknemer is ziek op woensdag 7 december, donderdag 8 december en vrijdag 9 december: werknemer hoeft in principe geen medisch attest voor te leggen aan de werkgever voor woensdag 7 december, maar wel voor donderdag 8 december en vrijdag 9 december.

Dit aantal dagen is een vast cijfer. Het moet niet geproratiseerd worden voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet het volledig jaar zijn tewerkgesteld bij de werkgever. Ook in 2022 kan men nog deze 3 dagen benutten.

Indien de werknemer van deze 3 dagen wil gebruik maken én als het verblijfsadres voor één van deze ziektedagen afwijkt van de gewoonlijke verblijfsplaats van die werknemer dan moet de werknemer het verblijfadres voor die ziektedag onmiddellijk meedelen aan de werkgever.

Wat staat er jou te doen als werkgever?

Ondernemingen met meer dan 50 werknemers zijn verplicht hun arbeidsreglement aan te passen. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn hier niet toe verplicht maar mogen uiteraard hun arbeidsreglement aanpassen als men wenst dat de werknemers gebruik mogen maken van de soepelere regels.

U kunt de bijlage voor de aanpassing van uw arbeidsreglement bestellen bij Besox via deze link. Wij zullen hiervoor een beheerskost aanrekenen van 50€.

  • Bijlage 1: Ik ben een werkgever < 50 werknemers op 1 januari en mijn werknemers mogen gebruik maken van de nieuwe regelgeving (= 3 x per kalenderjaar geen medisch attest voor de eerste dag ziekte)*
  • Bijlage 2: Ik ben een werkgever > 50 werknemers op 1 januari en ik ben sowieso onderworpen aan de nieuwe regeling en moet mijn arbeidsreglement aanpassen (= mijn werknemers moeten 3x per kalenderjaar geen medisch attest bezorgen voor de eerste dag ziekte)

De telling moet elk jaar opnieuw op 1 januari gebeuren. De procedure wijziging arbeidsreglement dient gevolgd te worden.

Bijlage bestellen bij Besox – kies uw bijlage

Wat verandert er niet?

  • De werknemers moeten nog steeds de werkgever op de hoogte brengen over hun arbeidsongeschiktheid;
  • De werkgever heeft nog altijd de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid van de werknemers te controleren. Hij kan dus ook op een ziektedag waarvoor de werknemer u geen attest bezorgt, een controlearts vragen om die ongeschiktheid te checken.

* In de bouwsector (PC 124) betaalt het Fonds het gewaarborgd loon terug aan de ondernemingen met minder dan 20 werknemers. Het is dus belangrijk dat zij in hun arbeidsreglement opnemen dat alle ziektedagen moeten gerechtvaardigd worden om zo de terugbetaling te bekomen van het uitbetaald gewaarborgd loon aan de werknemers.

Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder indien u nog vragen hebt.

Tags