Besox

Coronacrisis: mag mijn werknemer professionele verplaatsingen binnen België doen?

29 maart 2020

In het kader van de coronacrisis, heeft de regering beslist dat iedereen thuis moet blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg te bevinden. Het uitvoeren van professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer, is wel toegelaten.

Anderzijds is thuiswerk verplicht voor alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle werknemers wiens functie zich ertoe leent.

Indien thuiswerk niet kan worden toegepast, moet de regel van social distancing (o.m. het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon) toegepast worden. Dit geldt ook voor het door de werkgever georganiseerd vervoer.

De niet essentiële bedrijven die de toepassing van deze maatregelen niet kunnen garanderen, moeten sluiten.

Bedrijven in cruciale sectoren en essentiële diensten organiseren in de mate van het mogelijke ook thuiswerk en nemen de social distancing in acht. Welke deze sectoren en diensten zijn, vindt u achteraan de tekst. De oorspronkelijke lijst van 18/03/2020 werd op 23/03/2020 uitgebreid met een aantal bijkomende essentiële diensten en sectoren.

In Frankrijk en Luxemburg eisen de politiediensten een bewijs van de werkgever om aan te tonen dat de werknemer zich wel degelijk op de openbare weg mag begeven, bijvoorbeeld om zich naar het werk of de werf te verplaatsen. In België is een dergelijke verplichting er (nog) niet.

Opgelet! Wanneer uw werknemer de landsgrenzen moet oversteken voor het werk, moet er wel verplicht gebruik worden gemaakt van de documenten die door de betrokken buitenlandse overheid worden opgelegd. De Belgische FOD WASO heeft het volgende document ter beschikking gesteld op haar website: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-over-te-steken-voor-het-werk

Lijst van de cruciale sectoren en essentiële diensten in de privésector:

 • De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;
 • De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare groepen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld;
 • De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen;
 • De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;
 • De diensten van de (dringende) medische hulpverlening;
 • Het nationaal en internationaal transport en logistiek;
 • De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi;
 • Het luchtvervoer, de luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavennavigatie en luchtverkeersleiding en planning;
 • De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;
 • De leveranciers en transporteurs van brandstoffen en de leveranciers van brandhout;
 • De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;
 • Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;
 • Diensten voor de verzorging, opvang en asiel van dieren;
 • Dierenvervoer;
 • De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;
 • De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische en veiligheidsredenen;
 • De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;
 • De apotheken en farmaceutische industrie;
 • De hotels;
 • De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;
 • De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;
 • De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;
 • De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;
 • De sociale secretariaten;
 • De energiesector (gas, elektriciteit en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;
 • De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;
 • De productie van medische instrumenten;
 • De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële marktinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;
 • De verzekeringssector;
 • De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten;
 • De nucleaire en radiologische sector;
 • De telecominfrastructuur en –diensten en digitale infrastructuur (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties);
 • De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;
 • De diensten voor afvalophaling en –verwerking;
 • De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden
 • De diensten van private en bijzondere veiligheid.

Tags