Besox

Corona: volgende stap in Zomerplan vanaf 27 juni 2021

28 juni 2021

Op vrijdag 18 juni 2021 besliste het overlegcomité de volgende stap van het Zomerplan al op zondag 27 juni 2021 (in plaats van 1 juli) te activeren en dit dankzij de positieve coronacijfers. Het ministerieel besluit hieromtrent is op 24 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad verschenen. We geven u hierna een kort overzicht.

Telewerk

 • Telewerk is niet meer verplicht, maar sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten (ongeacht de grootte), voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent;
 • De ondernemingen, verenigingen en diensten dienen tijdig passende preventiemaatregelen te nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. De passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. De werknemers worden hierover geïnformeerd en krijgen een passende opleiding. Ook derden worden tijdig geïnformeerd over de preventiemaatregelen.

Sociale contacten

 • · Een huishouden mag maximum acht personen tegelijkertijd binnen in huis of in een klein toeristisch logies (= een vakantiewoning voor maximaal vijftien personen) ontvangen, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld.

Winkelen

 • Geen beperking meer op het aantal mensen met wie kan worden gewinkeld. Een mondmasker blijft echter wel verplicht;
 • Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 40 m2 bedraagt, is het toegelaten om 4 consumenten te ontvangen;
 • De activiteit moet zo georganiseerd worden dat de regels omtrent social distancing kunnen worden gerespecteerd – ook voor de personen die buiten de inrichting wachten.

Horeca

 • Een maximum van 8 personen per tafel is toegestaan (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld). Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden;
 • Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 01.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels;
 • Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten kunnen afhaalmaaltijden en -dranken worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 01.00 uur ’s nachts;
 • De uitbater organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd. Tenzij op het terras voor zover tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, behalve voor bediening in buffetvorm of bediening aan de bar in eenmanszaken en voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen;
 • Cafésporten en kansspelen in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten, mits de spelers hun mondmasker dragen;
 • Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft.

Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector

 • Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld), tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten

 • Vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen moet er een eenrichtings-verkeersplan zijn met afzonderlijke in- en uitgang;
 • Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld). Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Kermissen

 • Vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen moet er een eenrichtingsverkeers-plan zijn met afzonderlijke in- en uitgang. Het is verplicht om de handen te desinfecteren vóór het plaatsnemen op een attractie. De regels rond social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen moeten nageleefd worden. De geldende regels moeten worden geafficheerd in de stand of de attractie;
 • Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld). Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

 • Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen kunnen plaatsvinden tussen 05.00 uur ’s morgens en 01.00 uur ’s nachts;
 • Binnen: een zittend publiek van maximum 2.000 personen tot en met 29 juli 2021 en een publiek van maximum 3.000 personen vanaf 30 juli 2021 is toegelaten, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, voor zover de activiteiten binnen worden georganiseerd en mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid;
 • Buiten: een publiek van maximum 2.500 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5.000 personen vanaf 30 juli 2021 is toegelaten, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, voor zover de activiteiten buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid;
 • De toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is niet verplicht indien het publiek minder dan 100 personen (binnen) of 200 personen (buiten) bedraagt;
 • Vanaf 13 augustus 2021 mag een publiek van minimum 5.000 personen per dag en maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, massa-evenementen bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en mits het naleven van de andere voorwaarden die worden voorzien in dit verband en overeenkomstig de modaliteiten van het toepasselijke samenwerkingsakkoord dat nog dient te worden goedgekeurd.

Samenscholingen en betogingen

 • Het samenscholingsverbod ’s nachts en overdag vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

Teambuildings

 • Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Activiteiten in georganiseerd verband

 • Een of meerdere groepen van maximum 100 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 200 personen vanaf 30 juli 2021, de begeleiders niet meegeteld, mogen deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Huwelijken, begrafenissen en erediensten

 • Bij burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, en het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of aan een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening zijn maximum 200 personen toegelaten, exclusief kinderen jonger dan 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst. Om de begraafplaats te bezoeken en bij huwelijken en erediensten die buiten worden georganiseerd, zijn 400 personen toegelaten. Grotere aantallen zijn mogelijk na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met toepassing van de CIRM/CERM.

Mondmaskerplicht

 • Er geldt een mondmaskerplicht in de winkelstraten, de markten, de kermissen en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van een mondmasker van toepassing is;
 • Verplichting tot het dragen van een mondmasker voor markten en kermissen die meer dan 5.000 personen op eenzelfde moment ontvangen;
 • Mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

De maatregelen zijn van toepassing tot en met 30 september 2021, maar het is niet uitgesloten dat de maatregelen verder zullen worden aangepast in de komende periode. Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli 2021.

Bron: Ministerieel besluit van 23 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24 juni 2021 en www.premier.be.

Tags