Besox

Corona: uw werknemer keert terug uit een rode zone: welke maatregelen zijn dan van toepassing?

11 januari 2021

Het Overlegcomité van 31 december 2020 heeft beslist strenge regels op te leggen aan reizigers die vanuit een rode zone terugkeren naar België. Welke landen zijn rode zone? Dit kan u dagelijks controleren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl

1. Quarantaine

Iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van 48 uur in een rode zone terugkeert naar België, moet vanaf 31 december 2020 minstens 7 dagen verplicht in quarantaine.

Werknemers die tijdens de quarantaine niet aan telewerk kunnen doen, hebben geen recht op loon. Als de zone waarnaar ze vertrokken zijn al rood was bij het vertrek, hebben zij ook geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Zij dienen verlof op te nemen of zijn toegestaan afwezig.

Er gelden slechts enkele uitzonderingenop deze regel:

1.1. Kritische functies in essentiële sectoren

De werknemers die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren mogen op de arbeidsplaats werken mits een attest van de werkgever. De onderbreking van de quarantaine heeft enkel betrekking op de professionele omgeving. Op andere plaatsen (bv. sociale leven) moeten de werknemers de quarantaine respecteren.

Essentiële sectoren

Een uitzondering is enkel mogelijk indien de werkgever behoort tot een essentiële sector zoals opgenomen in het Ministerieel Besluit van 1 november 2020. Zie het document ‘CORONAVIRUS.

Kritische functies

De werkgever bepaalt zelf welke de kritische functies in zijn bedrijf zijn. Dit gebeurt na akkoord van de ondernemingsraad of, bij afwezigheid, het comité of, bij afwezigheid, de vakbondsafvaardiging. Zijn er geen overlegorganen in de onderneming, legt de werkgever zijn voorstel voor aan alle werknemers.

Om in aanmerking te komen voor een quarantaine-uitzondering moet een persoon aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • in algemene zin, geen symptomen hebben;
 • niet positief getest zijn op COVID-19;
 • het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
 • waar mogelijk, geen gebruik maken van het openbaar vervoer;
 • niet in staat zijn om te telewerken;
 • de afstandsregels respecteren, steeds een mondmasker dragen op de werkplek;
 • het contact met andere medewerkers beperken. In de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en aparte pauze- en eetruimten;
 • geen hoogrisicocontact zijn van iemand besmet met COVID-19 die onder hetzelfde dak woont.

De lijst met kritische functies moet de volgende gegevens vermelden: naam en voornaam van de betrokken werknemer, functie in het bedrijf en korte omschrijving van de functie. Tevens moet de datum waarop de lijst is opgesteld, vermeld worden.

Attest werkgever

De werkgever moet een attest opstellen waarin hij officieel verklaart dat de betrokken werknemer een kritische functie in een essentiële sector uitoefent.

1.2. Studenten

Studenten mogen hun quarantaine uitzonderlijk onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen).

1.3. Professionele verplaatsingen/zakenreizen vanuit België

Werknemers die voor hun Belgische werkgever wegens professionele redenen naar het buitenland reizen, moeten niet in quarantaine bij hun terugkeer naar België tenzij het een risicovol verblijf was. Dat zal blijken uit het PLF (zie punt 3).

Alvorens de werknemer naar het buitenland vertrekt, moet de werkgever een “Business Travel Abroad” (BTA)-attest invullen. Na het invullen ontvangt de werkgever een 10-cijferige code. Bij zijn terugkeer naar België moet de werknemer deze code invullen op het PLF. Wanneer de code ontbreekt, wordt de reis als niet professioneel beschouwd.

Moet de werknemer alsnog in quarantaine (bv. omdat hij risicocontacten had in het buitenland) en hij kan niet telewerken, dan heeft hij in principe wel recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

2. Testen

Vanaf 2 januari 2021 moeten reizigers die vanuit een rode zone terugkeren naar België, getest worden op dag 1 en dag 7. Wanneer de test op dag 7 negatief is, kan de quarantaine stopgezet worden.

Niet-inwoners van België die beschikken over een negatieve test die maximum 72 uur oud is, moeten zich op dag 1 niet laten testen. Zij moeten evenwel toch in quarantaine (behoudens in de uitzonderingsgevallen onder punt 1) en op dag 7 zich opnieuw laten testen.

3. Passenger Locator Form

Alle reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier (Passenger Locator Form of PLF) invullen.

Het formulier moet altijd ingevuld worden wanneer de reiziger met het vliegtuig of per boot naar België reist.

Het PLF moet niet ingevuld worden wanneer er met een ander transportmiddel (trein, auto…) gereisd wordt en de persoon minder dan 48 uur in België blijft of terugkeert naar België na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Werkgevers uit de bouw en aanverwante sectoren (PC 111, 126, 149.01), de schoonmaak, de land- en tuinbouw en de vleessector moeten vóór de aanvang van de werken controleren of het PLF effectief werd ingevuld.

4. Register buitenlandse werknemers

De werkgevers uit de in punt 3 genoemde sectoren zijn verplicht om een register bij te houden met persoonsgegevens wanneer zij rechtstreeks of via onderaanneming tijdelijk beroep doen op werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven.

In het register moeten de volgende gegevens worden bijgehouden:

 • de identificatiegegevens van de werknemer/zelfstandige: naam en voornaam, geboortedatum en rijksregister- of bisnummer;
 • de verblijfplaats in België;
 • het telefoonnummer waarop de werknemer/zelfstandige kan worden gecontacteerd;
 • desgevallend, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

De gegevens moeten 14 dagen na het einde van de tijdelijke activiteit vernietigd worden.

Deze verplichting geldt niet voor grensarbeiders die in België werken en in het buitenland wonen of voor buitenlandse werknemers of zelfstandigen die minder dan 48 uur in België verblijven.

Tags