Besox

Corona: tijdelijke uitbreiding van het aantal arbeidsdagen voor vakantiemonitoren

23 juni 2021

We lieten u reeds weten dat in de socioculturele sector het aantal dagen dat vakantiemonitoren vrij van RSZ tewerkgesteld kunnen worden bij één of meer werkgevers tijdelijk zou worden uitgebreid. Het was echter wachten op de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 juni 2021 is het koninklijk besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad dat voorziet in deze tijdelijke optrekking van het quotum voor het jaar 2021 van maximum 25 naar maximum 50 werkdagen bij één of meer werkgevers. De tijdelijke en uitzonderlijke maatregel in 2021 is ingegeven door de coronacrisis en moet ervoor zorgen dat er tegemoet kan worden gekomen aan de invloed die de crisis heeft op de opvang van jongeren. Omwille van de maatregelen met betrekking tot sociale afstand en hygiëne moeten de activiteiten immers in kleinere groepen plaatsvinden waardoor er een groter aantal begeleiders nodig is. Bovendien zijn het aantal mensen die bereid zijn om als monitor te werken niet onbeperkt.

Het gaat enkel om de tewerkstellingen bij:

  • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen voor de personen tewerkgesteld in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:
  1. als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties en de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  2. als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  3. bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaatshebben na 16u30 of tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen en de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten, voor de personen tewerkgesteld als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de schoolvakanties;
  • de door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor;
  • de inrichtende machten van scholen gesubsidieerd door een Gemeenschap en de personen tewerkgesteld als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs.

Opgelet: de niet-onderwerping blijft dus beperkt tot 25 werkdagen voor de tewerkstellingen bij:

  • de VRT, RTBF en de BRF voor de personen die in hun organiek kader zijn opgenomen, en daarenboven als artiest worden tewerkgesteld;
  • sportmanifestaties.

De toepassingsmodaliteiten blijven hetzelfde. In deze zin betekent schoolvakantie de kerst-, paas-, zomer-, herfst- en krokusvakantie.

Om de vrijstelling te genieten, moet de werkgever elke dag waarop de werknemers zullen werken voorafgaand aan de tewerkstelling hen aangeven in Dimona (A17).

Bron: KB van 20 mei 2021 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 1 juni 2021 en administratieve instructies RSZ.

Tags