Besox

Corona: tijdelijke uitbreiding van het aantal arbeidsdagen voor vakantiemonitoren op komst?

14 mei 2021

In de socioculturele sector kunnen vakantiemonitoren vrij van RSZ tewerkgesteld worden op voorwaarde dat zij in de loop van een kalenderjaar niet meer dan 25 dagen bij één of meer werkgevers tewerkgesteld worden.

Het gaat om de hieronder beschreven tewerkstellingen:

1. Het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen voor de personen tewerkgesteld in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:

  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties en de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaatshebben na 16u30 of tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs.

2. De VRT, RTBF en de BRF voor de personen die in hun organiek kader zijn opgenomen, en daarenboven als artiest worden tewerkgesteld.

3. Het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen en de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten, voor de personen tewerkgesteld als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de schoolvakanties.

4. De door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor.

5. De inrichtende machten van scholen gesubsidieerd door een Gemeenschap en de personen tewerkgesteld als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs.

In de zin van deze uitsluitingen betekent schoolvakantie de kerst-, paas-, zomer-, herfst- en krokusvakantie.

Om de vrijstelling te genieten moet de werkgever elke dag waarop de werknemers zullen werken voorafgaand aan de tewerkstelling hen aangeven in Dimona (A17).

In geval van overschrijding van de jaarlijkse 25 dagen, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de volledige periode van tewerkstelling in de socioculturele sector.

Een ontwerp van Koninklijk Besluit voorziet nu een tijdelijke optrekking van het quotum van maximum 25 naar maximum 50 dagen in 2021.

Deze tijdelijke en uitzonderlijke maatregel is ingegeven door de coronacrisis en moet ervoor zorgen dat men kan tegemoetkomen aan enerzijds de grotere nood aan ontspanning voor jongeren en hun families in de huidige gezondheidscontext en anderzijds een goed verloop van de vakantiekampen.

De Nationale Arbeidsraad bracht intussen al een positief advies uit. De Raad benadrukt wel dat het moet gaan om een tijdelijke en uitzonderlijke maatregel die beperkt is tot 2021 en die geen precedent mag scheppen. Tevens vraagt hij voldoende garanties om verdringing van reguliere arbeid te vermijden. Tot slot wil hij het toepassingsgebied beperken tot “activiteit van begeleiding van georganiseerde vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar tijdens de schoolvakanties’.

Bovenvermelde info geldt onder voorbehoud van publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad. Wij volgen dit verder voor u op.

Bron: Advies NAR nr. 2.214 dd. 27 april 2021 ‘Tijdelijke uitbreiding van het aantal dagen zonder onderwerping aan de sociale zekerheid voor de vakantiemonitoren – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969’ en administratieve instructies RSZ ‘Socioculturele sector’.

Tags