Besox

Corona: RSZ-compensatiepremie nu ook voor toeleveranciers van getroffen sectoren

4 januari 2021

Eerder kon u al lezen dat de ondernemingen die vanaf begin november verplicht moesten sluiten, in aanmerking komen voor een premie ter compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020.

Een gelijkaardige premie wordt nu voorzien voor de toeleveranciers van deze getroffen ondernemingen. De toeleveranciers die voldoen aan een aantal voorwaarden en die een aanvraag indienen, ontvangen een compensatiepremie die overeenstemt met de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het eerste of het derde kwartaal 2020.

Komt u in aanmerking voor deze premie?

De compensatiepremie kan worden aangevraagd door:

 • werkgevers uit de privé-sector;
 • die nog actief waren op het einde van het derde kwartaal, met name op 30 september 2020;
 • die rechtstreeks diensten en/of goederen leveren aan ondernemingen die verplicht moesten sluiten tijdens de tweede lockdown. Ter herinnering, de ondernemingen die verplicht moesten sluiten zijn de volgende:
 • inrichtingen die behoren tot de horeca (PC 302) en andere eet- en drinkgelegenheden, met uitzondering van hotels, vakantieverblijven en grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen;
 • discotheken, dancings en dergelijke;
 • ondernemingen die behoren tot de sector van de organisatie van congressen en beurzen;
 • ondernemingen uit het ‘vermakelijkheidsbedrijf’;
 • ondernemingen die behoren tot de sector van de filmvertoning;
 • exploitanten van kermisattracties;
 • casino’s;
 • pret- en dierenparken, de historische sites en monumenten en musea;
 • ondernemingen die deel uitmaken van de sportsector;
 • rijscholen;
 • garages, handels in voertuigen en carwashbedrijven op voorwaarde dat deze moesten sluiten voor het publiek;
 • ondernemingen die deel uitmaken van de sector van detailhandel;
 • ondernemingen die behoren tot de kappers- en schoonheidszorgsectoren;
 • welnesscentra;
 • tatoeage- en piercingsalons;
 • ondernemingen die behoren tot de sector van de dierenverzorging;
 • ondernemingen die behoren tot de sector van de buitenschoolse opleiding en de verenigingen, op voorwaarde dat ze moesten sluiten voor het publiek.

Bovendien moet de toeleverancier kunnen bewijzen dat minstens 20% van zijn omzet in 2019 gebaseerd is op de levering van diensten/goederen aan deze verplicht gesloten ondernemingen. Voor ondernemingen opgericht in 2020, heeft deze voorwaarde betrekking op 2020.

Er dient ook een effectieve daling van minstens 65% van de omzet (voor werkgevers die een periodieke BTW-aangifte indienen) of van minstens 65% van de bij de RSZ aangegeven loonmassa(voor de werkgevers die geen periodieke BTW-aangifte indienen of die niet BTW-plichtig zijn) te worden aangetoond. De vergelijking van de 65% daling wordt gemaakt tussen de volgende kwartalen:

 • 2e kwartaal 2020 in vergelijking met: 2e kwartaal 2019 of 1e kwartaal 2020
 • en/of 4e kwartaal 2020 in vergelijking met: 4e kwartaal 2019 of 3e kwartaal 2020

Hoe vraagt u de compensatiepremie aan en hoeveel bedraagt ze?

De aanvraag moet ingediend worden via de portaalsite van de RSZ. Er moeten geen bewijsstukken van de omzet(daling) of daling van de loonmassa overgemaakt worden aan de RSZ, maar deze moeten wel bewaard en indien nodig voorgelegd kunnen worden. Indien de aanvraag gebaseerd is op het 2e kwartaal 2020 of op het 2e en het 4e kwartaal 2020, moet deze uiterlijk op 15 januari 2021 worden ingediend. De aanvraag die enkel op het 4ekwartaal gebaseerd is, moet ten laatste op 15 februari 2021 ingediend worden.

De RSZ stuurt vervolgens een ontvangstbevestiging (dit is nog geen goedkeuring!).

Na een controle van de toekenningsvoorwaarden, zal de RSZ het bedrag van de premie berekenen. Eerst berekent de RSZ het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de solidariteitsbijdrage voor studenten (5,42%) van het 1ekwartaal 2020, vervolgens dat van het 3e kwartaal 2020. Deze twee bedragen worden vergeleken en het hoogste bedrag wordt in aanmerking genomen.

De RSZ deelt mee aan de werkgever of hij recht heeft op de premie en hoeveel deze bedraagt en stort het bedrag op de RSZ-rekening van de onderneming. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden van het 1e kwartaal 2021 of van eerdere kwartalen, af te lossen.

U kan samen met uw boekhouder of accountant nagaan of u aan deze voorwaarden voldoet en zo ja, de aanvraag samen met hem indienen via de online toepassing van de RSZ.

Bron: K.B. van 16 december 2020 tot uitvoering van artikel 15 van de wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, B.S. 21 december 2020, 1e editie.

Tags