Besox

Corona: reizen naar en vanuit het buitenland: wat mag en wat is verboden?

2 februari 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 22 januari 2021 in het Overlegcomité beslist om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België. Essentiële reizen, waaronder professionele verplaatsingen, zijn wel nog toegelaten mits voorlegging van een verklaring op eer.

Hierbij vindt u een overzicht van de nieuwe maatregelen:

Niet-essentiële reizen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland hebben.

Enkel de onderstaande essentiële reizen zijn toegelaten.

Essentiële reizen voor personen van de EU of Schengenzone

De volgende essentiële reizen zijn toegelaten voor personen met nationaliteit van of hoofdverblijfplaats in een land van de EU of de Schengenzone en voor personen met hun hoofdverblijfplaats in een derde land opgenomen in de Aanbeveling (EU) 2020/912 (dit zijn Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand en Tunesië):

  • reizen om louter professionele redenen, met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteiten;
  • reizen om dwingende gezinsredenen, bv. bezoek aan een kind of partner, een huwelijk of begrafenis van een nauw familielid, reizen in het kader van co-ouderschap, …;
  • reizen om humanitaire redenen: om een medische reden, om bijstand of zorg te verlenen aan oudere personen, bezoeken in het kader van palliatieve zorgen, …;
  • studieredenen: om lessen te volgen of examens af te leggen, om een stage te volgen in het kader van een uitwisseling, …;
  • inwoners van grensregio’s: voor activiteiten van het dagdagelijks leven die toegelaten en noodzakelijk zijn;
  • andere dringende redenen: zorgen voor dieren, om te verhuizen, … .

Formaliteiten

Wie om één van bovenvermelde essentiële redenen van en naar België reist, moet voorafgaand aan de reis een verklaring op eer invullen en ondertekenen. Deze verklaring op eer is terug te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid. De verklaring kan ook online ingevuld en afgedrukt worden. De reiziger moet de verklaring steeds bij zich hebben.

Personen die de grens frequent en repetitief moeten oversteken, zoals grensarbeiders, dienen de verklaring eenmalig in te vullen.

Indien men reist met een vervoerder, zoals een bus- of vliegmaatschappij, dient deze voorafgaand aan de boarding te controleren of er een verklaring op eer werd ingevuld.

Wanneer de reiziger de verklaring op eer niet kan voorleggen bij een grenscontrole of wanneer vastgesteld wordt dat in de verklaring valse, misleidende of onvolledige informatie wordt gegeven, dan kan de binnenkomst geweigerd worden.

Het systeem van professionele reizen, dat operationeel is sinds 4 januari 2021, blijft verder behouden:

  • de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied moet online het Business Travel Abroad (BTA)-formulier invullen vóór het vertrek van de betrokken werknemer;
  • het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven worden om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden;
  • het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België.

Werknemers die voor hun Belgische werkgever wegens professionele redenen naar het buitenland reizen, moeten niet in quarantaine bij hun terugkeer naar België, tenzij het een risicovol verblijf was. Dat zal blijken uit het PLF.

Eerder meldden we dat ook werknemers die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren bij terugkeer naar België na een niet-essentiële reis op de arbeidsplaats mochten werken mits een attest van de werkgever, maar deze uitzondering geldt momenteel niet meer.

Bovenvermelde maatregelen gelden van 27 januari 2021 tot 1 maart 2021.

Bron: MB dd. 26 januari 2021 houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 januari 2021.

Tags