Besox

Corona: GBA brengt advies uit over voorontwerp van wet over vaccinatieverlof

25 maart 2021

Het voorontwerp van wet over de toekenning van klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin staat een werknemer toe om zonder loonverlies afwezig te zijn wanneer hij tijdens de werkuren gevolg geeft aan de uitnodiging om zich te laten vaccineren. De tijdelijke maatregel, die buiten werking treedt op 31 december 2021, moet bijdragen tot de realisatie van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van de bevolking met het oog op de bestrijding van de coronapandemie.

Aangezien de concrete toepassing van deze maatregel de verwerking van informatie met betrekking tot de werknemer in hoofde van de werkgever vereist, werd het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gevraagd. Ze onderzocht de doeleinden en de proportionaliteit van de maatregel, alsook de bewaartermijn van de gegevens.

De GBA adviseert om de tekst van het ontwerp aan te passen zodat de volgende punten duidelijk tot uiting komen:

  • de doeleinden van de verwerking moeten vermeld worden;
  • de werknemer moet de vaccinatie-uitnodiging/afspraakbevestiging alleen maar tonen;
  • verbod voor de werkgever om onder welke vorm dan ook een kopie van de vaccinatie-uitnodiging/afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven met uitzondering van het tijdstip van de afspraak;
  • het volstaat dat de werknemer hetzij de vaccinatie-uitnodiging hetzij de afspraakbevestiging toont;
  • na controle van de vaccinatie-uitnodiging of de afspraakbevestiging, kan die afwezigheid als klein verlet slechts geboekt worden aan de hand van de gebruikelijke code of vermelding waarmee het klein verlet wordt aangegeven zodat het niet te onderscheiden valt van andere gevallen van klein verlet;
  • indien de voorgestelde waarborgen niet worden opgenomen in de tekst, dient een bewaartermijn bepaald te worden.

Bron: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; advies nr. 25/2021 van 8 maart 2021.

Tags