Besox

Corona: eerste fase van de heropstart

12 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 29 april 2020 om de lockdown geleidelijk af te bouwen. Deze beslissingen werden omgezet in een ministerieel besluit dat donderdag 30 april 2020 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Wij lichten de belangrijkste maatregelen voor uw bedrijf toe.

1. Winkels en handelszaken die hun deuren vanaf 4 mei 2020 mogen openen

Sinds 4 mei 2020 mogen ook gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen, breigarens, handwerken en fournituren verkopen, opnieuw openen. Hierbij dienen zij uiteraard de nodige maatregelen te nemen om onder meer de social distance te verzekeren.

2. Niet-essentiële ondernemingen (industrie en B2B-diensten)

De bedrijven die niet rechtstreeks met klanten in contact komen (industrie en B2B-diensten) dienden de afgelopen weken hun deuren te sluiten indien zij geen telewerk en social distancing konden voorzien.

Sedert maandag 4 mei 2020 mogen deze bedrijven ook opnieuw opstarten. Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden aan deze heropstart verbonden.

Telewerk

Telewerk blijft de norm en is aanbevolen voor alle niet-essentiële ondernemingen, ongeacht hun grootte, voor alle werknemers wiens functie zich ertoe leent.

Indien telewerk niet wordt toegepast, moeten de ondernemingen de nodige maatregelen nemen om de social distance te verzekeren.

Preventiemaatregelen

Voor werknemers die niet telewerken en naar de onderneming komen, moet de werkgever de nodige veiligheids- en gezondheidsvoorschriften nemen. Deze voorschriften zijn opgenomen in de zogenaamde generieke gids van de FOD WASO. U kan deze gids via de volgende link raadplegen: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf.

Deze gids werd de afgelopen dagen nog geactualiseerd.

De generieke gids kan door de sectoren worden aangevuld met sectorspecifieke maatregelen. Zo hebben de garagesector, de metaalhandel, de zelfstandige kleinhandel en de verhuissector al sectorgidsen opgesteld. Elke dag komen er nog sectorgidsen bij. Deze zijn allemaal te raadplegen op de website van de FOD WASO:

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en

De passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau in de overlegorganen uitgewerkt en genomen. Zijn er geen overlegorganen, gebeurt dit in overleg met de werknemers. De diensten voor preventie en bescherming op het werk worden ook steeds betrokken bij dit overleg.

Werknemers en derden moeten tijdig geïnformeerd worden over de genomen preventiemaatregelen. Desgevallend moeten de werknemers een gepaste opleiding krijgen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden om de in de onderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Toegang derden tot de lokalen en de werkplaatsen

De lokalen en werkplaatsen van de onderneming zijn alleen toegankelijk voor het publiek in het kader van relaties tussen professionelen onderling en tussen professionelen en overheden en dit met inachtneming van de social distance en de genomen preventiemaatregelen.

3. Essentiële bedrijven en cruciale sectoren

Ondernemingen die behoren tot één van de cruciale sectoren en essentiële diensten dienen in de mate van het mogelijke het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

Deze ondernemingen hebben veelal al de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Deze kunnen afgetoetst worden aan de maatregelen opgenomen in de generieke gids van de FOD WASO en de sectorgidsen.

De lokalen en werkplaatsen van deze ondernemingen zijn toegankelijk voor alle publiek voor zover de social distance in acht wordt genomen en de interacties met het publiek niet kunnen plaatsvinden op afstand.

Bron: Ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 30 april 2020, 2e editie.

De nieuwe beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad afgelopen woensdag 6 mei 2020 heeft genomen over de volgende fase van de heropstart, moeten nog omgezet worden in wetgeving.

Tags