Besox

Corona: een eenmalige aanmoedigingspremie voor de zorgverleners in de ziekenhuizen, in medische huizen en voor thuisverpleegkundigen

4 mei 2021

Zorgverleners die gewerkt hebben in een ziekenhuis, een medisch huis of in de thuisverpleging tijdens de tweede coronagolf, van 1 september 2020 tot 30 november 2020, hebben recht op een éénmalige aanmoedigingspremie.

Het doel van de premie is om de zorgverleners aan te moedigen en hun inzet tijdens de tweede golf te erkennen.

Over wie gaat het ?

Het gaat om zorgverleners die gewerkt hebben in de periode van 1 september tot 30 november 2020:

  • als loontrekkende in een algemeen ziekenhuis (universitaire ziekenhuizen en algemene gespecialiseerde ziekenhuizen inbegrepen) of in een psychiatrisch ziekenhuis, van de privésector of de openbare sector;
  • als loontrekkende in een dienst voor thuisverpleging;
  • als loontrekkende in een medisch huis (aangesloten bij het Fonds Sociale Maribel);
  • als zelfstandig verpleegkundige of zorgkundige in de thuisverpleging.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Het bedrag verschilt naargelang de zorgverlener loontrekkende is of zelfstandige.

Als loontrekkende wordt er een onderscheid gemaakt tussen zorgverleners die voltijds en deeltijds hebben gewerkt. Een voltijdse zorgverlener, die gewerkt heeft in de periode van 1 september 2020 tot 30 november 2020, heeft recht op een éénmalige premie ter waarde van € 985. Voor deeltijdse zorgverleners zal het bedrag worden aangepast.

Als zelfstandige wordt de premie berekend naargelang het aantal patiëntencontacten.

Wanneer en hoe krijgt u de premie?

De zorgverleners moeten GEEN aanvraag indienen.

Volgens het RIZIV gebeurt de uitbetaling voor de verschillende zorgverleners als volgt:

  • Voor personeel in een ziekenhuis of een dienst thuisverpleging, heeft de werkgever normaliter de premie gestort vóór 31 december 2020 (samen met de eindejaarspremie, het loon van december of via een ander betalingssysteem);
  • Voor het personeel van de medische huizen zal de werkgever de premie nog betalen. Een precieze datum van uitbetaling is momenteel nog niet vastgelegd;
  • Voor zelfstandige thuisverpleging en zorgkundigen streeft het RIZIV naar een uitbetaling in de loop van de maand juni 2021. Het is hierbij belangrijk dat het rekeningnummer waarop de premie kan worden gestort, wordt geregistreerd uiterlijk op 17 mei 2021. De registratie kan gebeuren op de website van de RIZIV.

Bron: Koninklijk besluit van 19 april 2021 tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de tweede golf van de COVID-19 pandemie voor de zelfstandige zorgverleners in de thuisverpleging of voor de loontrekkenden in de medische huizen, BS 26 april 2021.

Tags