Besox

Consumptiecheques: nieuwe fiscale circulaire

6 november 2020

Eerder dit jaar werd de mogelijkheid gegeven aan werkgevers om consumptiecheques uit te reiken. Dit om werknemers te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis en om werkgelegenheid te ondersteunen in de kleinhandel, de culturele, de sportieve en de horecasector. Het betreft een tijdelijke maatregel.

In een fiscale circulaire 2020/C/131 wordt meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden waaraan de consumptiecheques moeten voldoen om vrijgesteld te zijn van bedrijfsvoorheffing. Indien aan de voorwaarden voldaan wordt, zijn ze ook volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

1. Aard

De consumptiecheque kan niet worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon, voordelen in natura, premies of enig ander voordeel.

2. Toekenningsprocedure

In de privésector moet de toekenning van de consumptiecheques opgenomen zijn in ofwel een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau, ofwel in een schriftelijke individuele overeenkomst wanneer er geen collectieve arbeidsovereenkomst kan worden gesloten.

3. Niet-inwisselbaar karakter

Het mag niet mogelijk zijn om de consumptiecheque geheel of gedeeltelijk in geld om te ruilen.

4. Op naam

De consumptiecheques wordt op naam van de werknemer afgeleverd. Het is voldoende als de consumptiecheque voorkomt op de individuele rekening van de werknemer.

5. Geldigheid

De consumptiecheque moet uiterlijk op 31 december 2020 uitgereikt worden en is geldig tot 7 juni 2021.

6. Vorm

De consumptiecheques kunnen op papier of elektronisch worden uitgereikt.

7. Grenzen

De consumptiecheque mag niet meer bedragen dan de maximale nominale waarde bepaald in de collectieve overeenkomst, individuele overeenkomst of reglementaire handeling, met een maximale waarde van € 10. In totaal mogen er niet meer dan € 300 aan consumptiecheques uitgereikt worden aan de werknemer bij eenzelfde werkgever.

Wanneer de nominale waarde meer bedraagt dan € 10 of niet bepaald is, zal deze consumptiecheque geen recht geven op een vrijstelling. Indien er meer dan € 300 aan consumptiecheques worden uitgereikt, is dit bedrag in zijn totaliteit belastbaar en niet enkel voor het deel dat de grens van € 300 overschrijdt.

Bedrijfsleiders

De vrijstelling voor consumptiecheques is niet van toepassing op zelfstandige bedrijfsleiders zonder arbeidsovereenkomst. Bedrijfsleiders die eveneens werknemer zijn met een arbeidsovereenkomst kunnen wel cunsumptiecheques ontvangen die vrijgesteld zijn, wanneer aan alle overige voorwaarden voldaan is.

Bron: Circulaire 2020/C/131 FOD Financiën dd. 22.10.2020 over de consumptiecheque.

Tags