Besox

Brussel: garantiefonds voor de evenementensector

31 januari 2022

De Brusselse regering gaf de goedkeuring om een Garantiefonds op te richten voor de evenementensector. Dit Garantiefonds kan organisatoren dekken voor financiële verliezen ten gevolge van het feit dat evenementen om gezondheidsredenen werden afgelast, uitgesteld of beperkingen werden opgelegd qua bezoekersaantallen.

Wie?

De organisatoren van een evenement dat plaatsvindt op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met minstens één vestigingseenheid in het Brusselse Gewest.

Welke evenementen?

Het evenement moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een éénmalige activiteit of een activiteit die op verschillende tijdstippen of plaatsen plaatsvindt, maar van tijdelijke aard is;
  • bestemd voor het grote publiek en voor het publiek toegankelijk tegen betaling;
  • in verband met kunst, ontspanning en vrije tijd of kan plaatsvinden in de vorm van een handelsbeurs of congres;
  • georganiseerd volgens de (regionale, federale en wettelijke) gezondheidsmaatregelen die van kracht zijn op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend;
  • draagt aanzienlijk bij tot het herstel van de economie van het Brusselse Gewest, door de creatie van inkomsten of meerwaarde, of de creatie of het behoud van rechtstreekse of onrechtstreekse banen in het Brusselse Gewest, bij de organisator en de onderaannemers die meewerken aan het evenement.

Voorwaarden

De organisator moet in de onmogelijk verkeren om het evenement te organiseren of is onderworpen aan een beperking van de ontvangstcapaciteit, n.a.v. de gezondheidsmaatregelen die van kracht zijn op het ogenblik dat het Garantieaanvraagformulier wordt ingediend.

De organisator moet hierdoor financiële verliezen lijden.

Steun

Het Garantiefonds kan een deel van de financiële verliezen dekken. Voor de bepaling van de steun, moet het volgende onderscheid worden gemaakt:

  • afgelaste evenementen: het Fonds dekt de uitgaven voor het evenement die niet teruggewonnen of geannuleerd kunnen worden, en dit tot maximum 30% van het globale budget voor het evenement;
  • uitgestelde evenementen: het Fonds dekt 90% van de uitgaven die niet overgedragen kunnen worden;
  • evenementen waarvoor de bezoekersaantallen worden beperkt: het Fonds dekt 100% van de terugbetaling voor tickets die wegens de beperking van bezoekersaantallen moeten worden terugbetaald.

Voor elk van deze situaties bedraagt het grensbedrag van de Garantie € 150.000, met een maximum van € 750.000 per onderneming als verschillende evenementen van éénzelfde onderneming door het Garantiefonds gedekt moeten worden. Een budget van in totaal € 12.500.000 is voorzien voor het Fonds.

Aanvraag

Om deze steun aan te vragen, dient u het online formulier in te vullen en dit samen met een aantal andere documenten te verzenden naar garantie@start-invest.be.

Meer informatie kan u hierterugvinden.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2021 betreffende steun voor ondernemingen voor de organisatie van evenementen in het kader van gezondheidscrisis COVID-19, BS 21 januari 2022 en https://www.start-invest.be/Evenementgarantie?lang=nl.

Tags