Besox

Binnenkomst en verblijf van onderdanen van derde landen als seizoenarbeider

8 oktober 2019

De ministerraad heeft op 27 september 2019 een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen als seizoenarbeider.

Het ontwerp voegt een nieuw hoofdstuk in, in het bestaande Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981. Hierin worden het toepassingsgebied, de overschrijding van de grenzen en het kort verblijf van de seizoenarbeiders, de seizoenarbeiders die het grondgebied in het kader van een lang verblijf binnenkomen of die hun kort verblijf voor een periode van meer dan 90 dagen verlengen en de bijzondere regels voor bepaalde verblijfsvoorwaarden vermeld.

In essentie regelt het ontwerp:

  • de uitvoeringsbepalingen van de regels van toepassing op de seizoenarbeiders;
  • de beslissingsmodellen die in het kader van het kort verblijf genomen worden, en de afgegeven verblijfsdocumenten;
  • de invoering van de gecombineerde aanvraagprocedure;
  • de beslissingsmodellen in het kader van de aanvraag voor een seizoenarbeidersvergunning, en de voorlopige verblijfsdocumenten;
  • de manieren om de voorwaarden van het kort en lang verblijf over de voldoende huisvesting en de toereikende bestaansmiddelen tijdens het verblijf te bewijzen.

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft, Persbericht ministerraad dd. 27 september 2019, www.presscenter.org.

Tags