Besox

Belastingvrijstelling voor gewestelijke opleidingspremies

15 april 2019

In het Belgisch Staatsblad van 5 april 2019 is de wet met betrekking tot de fiscale bepalingen van de jobsdeal verschenen. Hierin staat de vrijstelling van inkomstenbelastingen van bepaalde gewestelijke opleidingspremies opgenomen.

Sinds 1 januari 2019 zijn opleidingspremies die door een gewest of de Duitstalige gemeenschap worden toegekend aan uitkeringsgerechtigde werklozen gedeeltelijk vrijgesteld van belastingen. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden, namelijk de uitkeringsgerechtigde werkloze dient een opleiding aan te vatten met het oog op een tewerkstelling in een knelpuntberoep (zoals gedefinieerd door de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling) en deze opleiding dient met succes te worden gevolgd.

Een opleiding kan eveneens worden geacht met succes te zijn afgerond wanneer één of meerdere modules werden behaald, in geval van een modulaire opleiding, of wanneer de opleiding werd onderbroken om effectief aan het werk te gaan in een knelpuntberoep.

De belastingvrijstelling bedraagt € 220 (niet-geïndexeerd bedrag) en is van toepassing op de premies die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019.

Bron: Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal (1), B.S. 5 april 2019.