Besox

Afschaffing terugbetaling inschakelingsvergoeding in het kader van collectief ontslag

31 januari 2023

Bij een collectief ontslag is de werkgever in bepaalde gevallen verplicht om een tewerkstellingscel op te richten met als doel de ontslagen werknemers zo snel mogelijk aan ander werk te helpen.

De werknemers die zijn ingeschreven in zo’n tewerkstellingscel en minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever hebben, hebben recht op een inschakelingsvergoeding van de werkgever.

Deze inschakelingsvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer (jonger dan 45 jaar: 3 maanden loon of 45 jaar en ouder: 6 maanden loon) en wordt gelijkgesteld met de compenserende opzeggingsvergoeding.

Deze inschakelingsvergoeding vervangt de opzeggingsvergoeding geheel of gedeeltelijk.

Wanneer de inschakelingsvergoeding hoger is dan de wettelijke opzeggingsvergoeding, zal de werkgever dus moeten bijbetalen.

In het verleden kon de werkgever rekenen op een terugbetaling van deze meerkost via de RVA.

Vanaf 1 januari 2023 is deze terugbetaling afgeschaft, meer bepaald voor alle collectieve ontslagen die worden aangekondigd na 31 december 2022.

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

Categorie

Tags