Besox

Administratieve verplichtingen bij onbelast bijverdienen verschenen

13 november 2018

In het kader van het onbelast bijverdienen moeten er een aantal administratieve verplichtingen worden nageleefd.

Eén daarvan is de elektronische aangifte door de organisatie die beroep doet op de verenigingswerker via de aangiftetool op www.bijklussen.be.

In het Staatsblad wordt bepaald welke gegevens aan de RSZ moeten worden meegedeeld, namelijk:

 1. Verenigingswerk
 • het ondernemingsnummer waaronder de organisatie ingeschreven is bij de (KBO) kruispuntbank;
 • het rijksregisternummer van de verenigingswerker;
 • de datum van aanvang en van het einde van de prestatie;
 • de aard van de prestatie;
 • het bedrag van de ontvangen vergoeding voor iedere prestatie.

De aangifte kan worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag of van de dag van het einde van de prestatie. Als de prestatie vroeger dan voorzien eindigt, kan ze worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag waarop de prestaties werden beëindigd.

 1. Occasionele diensten tussen burgers
 • het RSZ-nummer of, indien dit niet bestaat, zijn naam, voornamen, zijn geboorteplaats, en zijn hoofdverblijfplaats;
 • het rijksregisternummer van de persoon die de diensten levert;
 • iedere datum van de prestaties;
 • de aard van de prestatie;
 • het bedrag van de ontvangen vergoeding voor iedere prestatie.

De aangifte kan worden gewijzigd tot het einde van de kalenderdag.

De annulatie van een aangifte kan ten laatste gebeuren op het einde van de kalenderdag waarop ze betrekking heeft wanneer de voorziene prestaties niet uitgevoerd werden.

Deze gegevens worden meegedeeld vóór het moment waarop de verenigingswerker of de occasionele dienstenverrichter zijn prestaties aanvat.

Nadat de aangifte gebeurd is, ontvangt de aangever een “verenigingswerkcode”.

Door de elektronische toepassing krijgt de verenigingswerker of occasionele dienstenverrichter de mogelijkheid om gegevens en wijzigingen te raadplegen en een attest te creëren dat kan worden afgedrukt. Tevens kan het jaarbedrag geraadpleegd worden dat de verenigingswerker of occasionele dienstenverrichter reeds tijdens het lopende kalenderjaar ontvangen heeft.

Naast de elektronische aangifte, moet er ook een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten. In het Staatsblad van 7 november 2018 verscheen het model van een standaardovereenkomst voor verenigingswerk. Dit model komt overeen met het model dat reeds op de website www.bijklussen.be.

Bronnen: K.B. van 15 oktober 2018 tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, B.S. 7 november 2018. en K.B. van 15 oktober 2018 tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, B.S. 7 november 2018