Besox

Zachte landingsbanen mogelijk voor individuele werknemers

15 oktober 2018

Sinds 1 januari 2018 zijn zachte landingsbanen mogelijk. Hiermee wil men stimuleren dat de werklast van oudere werknemers van minstens 58 jaar verlicht wordt door hun arbeidsomstandigheden aan te passen. Het gaat bijvoorbeeld over de overschakeling van een nacht- of ploegenregime naar dagpost, een vrijwillige overgang naar een 4/5de tewerkstelling,… . Meestal gaat een dergelijke maatregel gepaard met loonverlies. Indien de werkgever dit loonverlies compenseert met een vergoeding, dan wordt deze onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen.

Eén van deze voorwaarden is dat de vergoeding werd vastgesteld in een sector-cao. Bij gebrek aan een dergelijke cao mag de toekenning geregeld worden op het niveau van de onderneming door een cao of een wijziging van het arbeidsreglement.

De federale regering sloot reeds in de zomer een ‘arbeidsdeal’ waarin voorzien werd dat een individueel recht aan de werknemers zou worden toegekend om een zachte landingsbaan te vragen.

Daartoe keurde de ministerraad van 5 oktober 2018 op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van K.B. goed dat ook individuele werknemers het recht geeft om te kiezen voor een zachte landingsbaan. Vanaf 1 januari 2019 kunnen dus ook individuele werknemers, bij gebrek aan een cao op sectoraal niveau, een van sociale bijdragen vrijgestelde vergoeding ontvangen, die wordt toegekend ter compensatie van het loonverlies dat ze lijden als gevolg van de verlichting van de werklast.

Het ontwerp van K.B. wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State. We houden u op de hoogte.

Bron: Ontwerp van K.B. tot wijziging van artikel 19, § 2, van het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, www.presscenter.org.