Besox

Woont uw werknemer in de Duitstalige Gemeenschap? Mogelijk recht op een vermindering van de arbeidskosten

26 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 kan u voor uw werknemer die in de Duitstalige Gemeenschap woont een AktiF of AktiF-PLUS-subsidie aanvragen indien hij:

 • ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij de ADG (= tewerkstellingsdienst van de Duitstalige Gemeenschap);
 • niet meer leerplichtig is;
 • de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt.

De subsidie kan dus worden aangevraagd indien uw werknemer zijn woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap heeft, ongeacht waar uw vestigingsplaats gelegen is.

AktiF

Om in aanmerking te komen voor de AktiF-subsidie, moet de werknemer behoren tot één van de volgende categorieën:

 1. Jonge werkzoekenden van minstens 25 jaar die hetzij maximum een diploma hoger secundair onderwijs hebben en minstens 6 maanden ingeschreven zijn bij de ADG, hetzij geen diploma hoger secundair onderwijs hebben;
 2. Oudere werkzoekenden van minstens 50 jaar die hun laatste betrekking onvrijwillig verloren hebben. Onder “onvrijwillig verloren betrekking” wordt verstaan:
 • het verliezen van de betrekking op grond van ontslag door de laatste werkgever;
 • de niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur;
 • het verliezen van de betrekking om officieel vastgestelde gezondheids- en/of psychologische redenen;
 • de stopzetting van zelfstandige activiteiten na een faillissement;
 1. Langdurig werkzoekenden die minstens 12 maanden ingeschreven zijn bij de ADG;
 2. Werknemers die ontslagen werden in het kader van een herstructurering.

De AktiF-subsidie wordt maximum 2 jaar toegekend.

Bedrag per maand Periode
€ 500 1e jaar
€ 300 2e jaar

AktiF-PLUS

De werkzoekenden die minstens twee van de onderstaande belemmeringen ondervinden bij het vinden van werk, komen in aanmerking voor de AktiF-PLUS:

 • een verminderde arbeidsgeschiktheid hebben (zie hierna);
 • minstens 24 maanden ingeschreven zijn bij de ADG;
 • geen getuigschrift hoger onderwijs hebben;
 • geen taalniveau B1 hebben, noch in Duits, noch in Frans.

Een werkzoekende die aan één van de volgende criteria voldoet, wordt beschouwd als “verminderd arbeidsgeschikt”:

 • voldoen aan de medische voorwaarden om aanspraak te maken op een inkomensvervangende tegemoetkoming of op een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap;
 • in een beschutte of sociale werkplaats tewerkgesteld geweest zijn;
 • op basis van een lichamelijke of verstandelijke beperking van ten minste 66% aanspraak kunnen maken op hogere kinderbijslag;
 • in het bezit zijn van een attest van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor de toekenning van sociale en fiscale voordelen;
 • blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 33% die werd erkend door de arts van de RVA of van de ADG;
 • ingedeeld zijn bij de personen die het verst van de arbeidsmarkt afstaan op grond van een combinatie van psycho-medisch-sociale factoren die de gezondheid en/of maatschappelijke integratie belemmeren;
 • beschikken over een ondersteuningsplan van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven.

De AktiF-PLUS-subsidie wordt maximum 3 jaar toegekend.

 

Bedrag per maand Periode
€ 1.000 1e jaar
€ 600 2e jaar
€ 300 3e jaar

 

De werkzoekende moet bij de ADG een attest aanvragen waarop wordt bevestigd dat hij in aanmerking komt voor één van bovenstaande subsidies. Na de aanwerving van de werkzoekende moet de werkgever een aanvraag indienen bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Bron: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap dd. 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF-PLUS-maatregel ter  bevordering van de werkgelegenheid, B.S. 10 juli 2018; Besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF-PLUS-maatregel ter  bevordering van de werkgelegenheid, B.S. 30 november 2018.