Besox

Winstpremie: enkele aanpassingen

26 november 2018

Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, voerde de regering een nieuwe winstpremie in waardoor de werkgever op een (para)fiscaalvriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een bonus kan toekennen aan al zijn werknemers.

De winstpremie werd ingepast in de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers. In de praktijk bleken er echter toch een aantal onduidelijkheden te bestaan.

Recent werd er door de regering een wetsontwerp ingediend om meer duidelijkheid te verschaffen over de berekeningswijze van de winstpremie, en in het bijzonder de toepassing van het pro rata temporis-beginsel.

In de huidige formulering kan het pro rata temporis-beginsel enkel worden toegepast ingeval van vrijwillige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De notie van vrijwillige schorsing had tot gevolg dat het bedrag van de winstpremie niet kon worden berekend in functie van het tewerkstellingsregime van de werknemers. De wijzigingen van het wetsontwerp maken het mogelijk om het bedrag van de winstpremie te berekenen ten minste pro rata temporis van de effectieve arbeidsprestaties die de werknemer heeft gepresteerd tijdens het laatst afgesloten boekjaar.

Daarnaast wordt de mogelijkheid om bepaalde categorieën werknemers uit te sluiten, losgekoppeld van de toepassing van het pro rata temporis-beginsel. De werkgever is immers niet verplicht om het pro rata temporis-beginsel toe te passen voor het berekenen van het bedrag van de winstpremie. De werkgever die hier niet voor opteert, dient uiteraard wel nog over de mogelijkheid te beschikken om bepaalde categorieën van werknemers uit te sluiten.

Er wordt eveneens een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee soorten identieke winstpremies (de winstpremie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of de winstpremie waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers) om een eventuele dubbele toepassing van het pro rata temporis-beginsel te vermijden.

Tot slot wordt de werkgever die voorziet in de toekenning van een winstpremie verplicht om bij de berekeningswijze ten minste rekening te houden met een aantal periodes gedurende welke de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is.

Deze wet dient eerst nog gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad alvorens hij in werking treedt.

Bron: Wetsontwerp van 5 november 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen, www.dekamer.be.