Besox

Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen

15 januari 2016

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld naar de gewesten. Het betaald educatief verlof was hier één van. Dit is het recht toegekend aan de werknemers (uit de privésector) om erkende opleidingen te volgen en met behoud van loon afwezig te zijn van het werk. De Vlaamse Regering heeft enkele wijzigingen aangebracht aan het betaald educatief verlof.

 

 Terugbetaling forfait

Door een besluit van de Vlaamse Regering zal de terugbetaling van de loonkosten die een werkgever in het kader van het betaald educatief verlof aan zijn werknemer(s) heeft betaald voortaan beperkt worden tot één forfaitair bedrag per uur betaald educatief verlof en dit ongeacht het type opleiding. Er zal dus geen sprake meer zijn van een onderscheid in maximumbedragen naar gelang het type van opleiding.

Door een aanpassing van het KB met betrekking tot het betaald educatief verlof zal het forfait voor het schooljaar 2014-2015 € 21,30 per uur betaald educatief verlof bedragen en dit met ingang van 1 september 2014.

 

Indiening aanvragen terugbetalingsdossiers

Tot heden kon de aanvraag tot terugbetaling voor alle gewesten ingediend worden na afloop van het schooljaar. U beschikte dus over een termijn van 1 jaar om de terugbetaling aan te vragen.

In Vlaanderen is de termijn voor het indienen van de dossiers tot terugbetaling echter ingekort:

  • dossiers schooljaar 2014-2015: dienen uiterlijk op 31 maart 2016 ingediend te zijn. Er is dus een verkorting van de indieningstermijn met 3 maanden;
  • dossiers schooljaar 2015-2016: dienen uiterlijk op 31 december 2016 ingediend te zijn. De indieningstermijn zal vanaf het schooljaar 2015-2016 dus nog verder worden ingekort met opnieuw 3 maanden.

Bij het indienen van de dossiers zal de poststempel bepalend zijn. Het is niet mogelijk om hier vanaf te wijken.

Opgelet: er is op dit moment nog geen sprake van een wijziging van de termijn voor Wallonië en Brussel. Voor de dossiers m.b.t. het schooljaar 2014-2015 zullen de aanvragen ten laatste op 30 juni 2016 moeten worden ingediend.

Deze inkorting van de termijn tot terugvordering moet wel nog officieel bevestigd worden. Wij houden u op de hoogte indien we hieromtrent meer vernemen.

 

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 tot wijziging van artikel 16 bis van het KB van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 29 december 2015 en decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (1), B.S. 29 december 2015.