Besox

Wijziging Vlaamse 50+ premie gepubliceerd

29 januari 2015

De wijzigingen voor de Vlaamse 50+ premie zijn door de publicatie van een besluit in het Belgisch Staatsblad nu officieel vanaf 1 januari 2015.

Voor aanwervingen vanaf 1 januari 2015 van 50- tot 54-jarige werknemers, die op het moment van hun aanwerving minder dan één jaar ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende, zal er geen tewerkstellingspremie meer toegekend worden.

Ook de cumulbepalingen worden vanaf 1 januari 2015 verstrengd. De premie 50+ mag niet gecumuleerd worden met:

  • het voordeel van de dienstencheques;
  • de premie betreffende de werkervaring;
  • de vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer zoals vermeld in het decreet betreffende de lokale diensteneconomie;
  • de loonpremie voor de doelgroepwerknemer zoals vermeld in het maatwerkdecreet;
  • de premie in het kader van de gesco-reglementering;
  • de tussenkomst tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector;
  • het loon van de personen die zijn tewerkgesteld in toepassing van artikel 60, §7, en artikel 61 van de organieke OCMW-wet;
  • de loonpremie voor de invoegwerknemers.

Bron: besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot wijziging van art. 1, 3 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie, B.S. 22 januari 2015.

Tags