Besox

Wijziging functieclassificatie PC 314

10 februari 2017

Onlangs werd er in PC 314 voor de kappersbedrijven en de schoonheidszorgen een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gesloten met betrekking tot de beroepenclassificatie. Er is enkel een wijziging doorgevoerd wat betreft categorie 3 van de subsector kappers. De andere functiecategorieën en de beroepenclassificatie van de subsector schoonheidszorgen en fitness blijven ongewijzigd.

Vervroegde overstap naar categorie 3 subsector kappers

In principe gaan kappers die in categorie 2 zijn ingeschaald na 5 jaar dienstanciënniteit in de sector automatisch over naar categorie 3. De kapper/kapster kan echter een vervroegde overstap naar categorie 3 bekomen mits een positieve schriftelijke evaluatie in de volgende gevallen:

Op initiatief van de werkgever

Wanneer de kapper/kapster 3 jaar anciënniteit behaalt in de onderneming, moet de werkgever overgaan tot de evaluatie uiterlijk tijdens de maand die volgt op de maand tijdens dewelke de 3 jaar anciënniteit in de onderneming zijn behaald.

Wanneer de werkgever de evaluatie niet uitvoert binnen de gestelde termijn, verkrijgt de kapper/kapster de categorie 3 vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de dag waarop de 3 jaar anciënniteit in de onderneming wordt behaald.

Dit is niet het geval als beide partijen uitdrukkelijk in een gedateerde en door beide partijen ondertekende verklaring overeenkomen dat ze niet wensen dat de evaluatie plaatsheeft.

 

Op initiatief van de kapper/kapster

Wanneer de kapper/kapster 3 jaar anciënniteit behaalt in de sector, kan hij/zij de werkgever om een schriftelijke evaluatie vragen via een aangetekend schrijven.

De werkgever moet overgaan tot de evaluatie uiterlijk in de maand die volgt op de maand van de verzending van het aangetekend schrijven. Wanneer de werkgever de evaluatie niet uitvoert binnen de gestelde termijn, verkrijgt de kapper/ kapster de categorie 3 vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de verzending van het aangetekend schrijven.

De termijn waarbinnen de evaluatie moet plaatshebben, zowel op initiatief van de werkgever als op initiatief van de kapper/kapster, wordt verlengd met de duur van de eventuele periodes waarin de overeenkomst wordt opgeschort om redenen die zijn bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie,…).

Evaluatie

De werkgever gaat over tot de evaluatie op basis van het evaluatierooster dat paritair wordt bepaald. Om te bepalen of de kapper/kapster het werk in volle autonomie kan uitvoeren, wordt rekening gehouden met de taken die daadwerkelijk worden toegekend tijdens het werk, rekening houdend met de organisatie van het werk in het kapsalon.

Het resultaat van de evaluatie moet schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend worden door de werkgever, waarna het wordt overhandigd aan de werknemer.

De overstap naar categorie 3 heeft plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de positieve evaluatie.

Als de evaluatie negatief is, heeft de kapster/kapper de mogelijkheid om opmerkingen en commentaar in te vullen op het evaluatieformulier.

Indien de werkgever ondanks deze opmerkingen en commentaar toch bij de negatieve evaluatie blijft, kan de werknemer de werkgever verzoeken een opleidings- of begeleidingsplan op te stellen.

De individuele conflicten kunnen aan het Bemiddelingscomité, opgericht binnen het PC 314, worden voorgelegd.

Overgangsmaatregel

In afwijking van de bovenstaande regeling dienen de evaluaties uiterlijk op 31 maart 2017 te gebeuren voor de kapper/kapster wiens verjaringsdatum van de 3 jaar anciënniteit in de onderneming of in de sector valt tussen 7 december 2016 en 7 februari 2017.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016 betreffende de beroepenclassificatie gesloten binnen PC 314.