Besox

Wijziging benaming en bevoegdheid PC 120 en PC 214

27 juni 2017

Een Koninklijk Besluit van 13 mei 2017 heeft de benaming en het bevoegdheidsgebied van PC 120 en PC 214 gewijzigd. Voor beide paritaire comités werd het breiwerk uit de benaming geschrapt. Hierdoor wordt PC 120 het Paritair Comité voor de textielnijverheid en PC 214 het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid.

Daarnaast wordt het bevoegdheidsgebied van PC 120 uitgebreid met:

  • de ondernemingen die deze textielactiviteiten, via onderaanneming of uitbesteding, laten uitvoeren in België of in het buitenland, ook al gebeurt het door juridisch gescheiden entiteiten;
  • de ondernemingen die uitsluitend of hoofdzakelijk ondersteunende diensten leveren aan de textielondernemingen en voor zover deze ondernemingen niet ressorteren onder de bevoegdheid van een specifiek paritair comité.

Het bevoegdheidsgebied van PC 214 wordt bevoegd voor al de ondernemingen die voor hun activiteiten ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid.

 

Bron: K.B. van 13 mei 2017 tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk en het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid (1), B.S. 8 juni 2017.