Besox

Wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd: welke gevolgen kan dit hebben voor uw onderneming?

4 november 2016

De ministerraad heeft op 28 oktober 2016 op voorstel van Minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet rond werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd.

Aan de hand van een aantal maatregelen wil de regering het arbeidsrecht moderniseren en de flexibiliteit voor werkgevers en werknemers versterken.

In dit artikel geven wij u alvast een samenvatting van de voornaamste maatregelen uit het wetsontwerp die gevolgen kunnen hebben voor uw onderneming.

 1. Annualisering van de arbeidsduur

De arbeidsduur kan geannualiseerd worden wanneer er hierover een akkoord is op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Hierdoor kunnen ondernemingen die een onregelmatige activiteit kennen, werknemers flexibeler tewerkstellen door de arbeidsduur aan te passen aan de schommelingen van het arbeidsvolume. De berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur kan dan over een periode van 1 jaar gebeuren. De regeling van flexibele uurroosters kan ingevoerd worden via het arbeidsreglement of via een collectieve arbeidsovereenkomst.

 1. Vrijwillige overuren

Het wetsontwerp voorziet ook een pakket van maximum 100 vrijwillige overuren die een werknemer buiten de normaal voorziene uurroosters vrijwillig kan presteren per kalenderjaar. Deze overuren kunnen enkel gepresteerd worden wanneer de werkgever op voorhand een aanbod doet. De werknemer moet hiermee akkoord gaan en hiervan moet een geschrift opgesteld worden dat maximum 6 maanden geldig is. De overuren zullen uitbetaald worden met een toeslag voor overwerk.

 1. Opleiding

Er werd tevens beslist om met ingang van 1 januari 2017 een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld vijf opleidingsdagen per voltijds equivalent en per jaar in te voeren. Deze doelstelling komt in de plaats van de vroegere interprofessionele doelstelling om 1,9% van de totale loonmassa aan opleiding te besteden.

De sectoren of de ondernemingen kunnen deze vormingsinspanningen verder concreet invullen. Wanneer dit niet gebeurt, zal er een suppletieve regeling met een individueel vormingskrediet van 2 opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar van toepassing zijn.

 1. Occasioneel telewerk

Er wordt ook voorzien in een wettelijk kader voor occasioneel telewerk. Hierdoor kunnen werknemers die geconfronteerd worden met een moeilijke of onvoorziene situatie (bijv. een technieker aan huis, een tandartsbezoek, …) aan hun werkgever vragen om occasioneel telewerk te mogen verrichten. Is het voor de werkgever niet mogelijk om hieraan te voldoen, dan moet de werkgever zijn werknemer hierover schriftelijk informeren. De concrete toepassingsmodaliteiten van het occasioneel telewerk kunnen opgenomen worden in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement.

 1. Uitbreiding van het plus minus conto

Via een sectorale CAO kunnen sectoren met een productie- en ontwikkelingscyclus die meerdere jaren omvat, bepalen dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur per week over verschillende jaren gespreid wordt. De spreiding kan maximum over een periode van 6 jaar vastgelegd worden. Het systeem van het plus minus conto wordt nu al gebruikt in de automobielsector en zal dus uitgebreid kunnen worden tot andere sectoren die op de internationale markt met een sterke concurrentie geconfronteerd worden.

 1. Uitzendarbeid van onbepaalde duur

Het wetsontwerp voorziet ook een mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid van onbepaalde duur te sluiten. In dat geval zullen uitzendkrachten ook tussen twee uitzendopdrachten door een vergoeding ontvangen van het uitzendkantoor.

 1. Hervorming van het stelsel van de werkgeversgroepering

De aanvraagprocedure om een toelating te bekomen om als werkgeversgroepering te functioneren zal vereenvoudigd worden. Daarnaast wordt ook voorzien dat een werkgeversgroepering niet meer dan 50 werknemers kan tewerkstellen.

 1. Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Het wetsontwerp voorziet tevens een vereenvoudiging en modernisering van een aantal aspecten van de deeltijdse arbeid. Zo zal de verplichting om alle deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen wegvallen. In de toekomst zal het arbeidsreglement een algemeen kader moeten bevatten dat geldt voor de werknemers die tewerkgesteld zijn met een variabel deeltijds uurrooster. Op die manier wil de regering de administratieve lasten verbonden aan deeltijdse arbeid voor de werkgevers verlichten.

 1. Uitbreiding palliatief verlof en tijdskrediet

De totale duur van het recht op palliatief verlof wordt van 2 maanden op 3 maanden gebracht. Er wordt tevens voorzien in een uitbreiding van 48 maanden naar 51 maanden van het recht op tijdskrediet met een zorgmotief.

 1. Glijdende werktijden

Een wettelijk kader voor glijdende werktijden wordt ingevoerd. Hierdoor zal het mogelijk worden om binnen de onderneming een systeem van glijdende uurroosters toe te passen mits opname in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst. In een dergelijk systeem kan de werknemer zelf het begin en einde van de arbeidsprestaties bepalen, rekening houdende met de grenzen die bepaald worden in het arbeidsreglement of in de collectieve arbeidsovereenkomst.

 1. Loopbaansparen

Werknemers zullen in de toekomst in bepaalde gevallen verlofdagen kunnen opsparen via het invoeren van een loopbaanspaarrekening. Hierdoor krijgt de werknemer de mogelijkheid om tijd op te sparen die de werknemer later tijdens de duur van zijn loopbaan kan opnemen als verlof. De regering hoopt zo de combinatie werk en privéleven voor de werknemers te vergemakkelijken. Ook over dit loopbaansparen zullen er sectorakkoorden of ondernemingsakkoorden gesloten moeten worden om dit concreet verder uit te werken.

 1. Schenken van verlofdagen

Het wetsontwerp voert ook een wettelijk kader in waarbinnen werknemers conventionele verlofdagen kunnen schenken aan collega’s die een ernstig ziek kind hebben en die zelf alle verlofstelsels uitgeput hebben. Het betreft wel enkel de verlofdagen die buiten het wettelijk verlof van 4 weken vallen. Ook hiervoor moet er een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten worden of moet er een bepaling opgenomen worden in het arbeidsreglement.

 1. Nachtarbeid in de e-commercesector

De mogelijkheid om nachtarbeid in te voeren in de e-commercesector zal in de wetgeving opgenomen worden voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. Op die manier wordt er een wettelijke afwijking op het verbod van nachtarbeid gecreëerd voor de e-commerce, zodat het niet meer noodzakelijk zal zijn om hiervoor een kaderakkoord te sluiten.

De ontwerptekst wordt wel nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad. Daarna moeten de wettekst ook nog goedgekeurd worden door het Parlement en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Het is dus zeer goed mogelijk dat er nog wijzigingen aangebracht worden. Zodra de maatregelen definitief zijn, mag u van ons uiteraard nog een uitgebreide bespreking van de wet rond werkbaar en wendbaar werk verwachten.

 

Bron: Persbericht dd. 28 oktober 2016 van het Kabinet van de Minister van werk.