Besox

Wetsontwerp: studentenarbeid in uren vanaf 2017

26 oktober 2016

Op 11 oktober 2016 werd een wetsontwerp ingediend om het contingent van 50 dagen studentenarbeid met voordelige solidariteitsbijdragen om te zetten in 475 uren.

Deze aanpassing maakt het voor de werkgever mogelijk om een aangifte voor studentenarbeid in uren in plaats van in dagen te doen en om het aantal uren te consulteren tijdens dewelke hij een student nog kan tewerkstellen met toepassing van de voordelige solidariteitsbijdragen.

Een aangifte in studentenarbeid in uren wordt mogelijk vanaf 1 december 2016, maar enkel voor de aangiften die vanaf die datum worden verricht en die betrekking hebben op uren die pas vanaf 1 januari 2017 worden gepresteerd. De reservaties in 2017 die tot nu toe gebeurd zijn, werden door de RSZ geannuleerd.

Het betreft een ontwerp van wet en nog niet de definitieve wet. Onder andere het Koninklijk Besluit van 5 november 2002 op de invoering van de onmiddellijke aangifte van de tewerkstelling moet worden aangepast. De wijzigingen aan dit besluit zullen deels bij wet en deels bij Koninklijk Besluit gebeuren.

Bron: Wetsontwerp 2081/001 van 11 oktober 2016 tot wijziging van het KB van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels