Besox

Wet sociale verkiezingen 2016 gepubliceerd!

16 juli 2015

In een vorig nieuwsbericht hebben we reeds de ontwerptekst met betrekking tot de sociale verkiezingen 2016 besproken.

Op 22 juni 2015 werd de definitieve tekst met betrekking tot de sociale verkiezingen 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet treedt in werking op de dag van publicatie, namelijk 22 juni 2015. De sociale verkiezingen van 2016 zullen dus moeten worden georganiseerd in de periode van 9 mei tot en met 22 mei 2016. Dit betekent dat de verkiezingsprocedure opgestart moet worden tussen 11 en 24 december 2015.

Er zijn weinig fundamentele wijzigingen in de wet te bespeuren met betrekking tot de sociale verkiezingen van 2016 ten opzichte van de sociale verkiezingen van 2012. De meeste wijzigingen hebben immers betrekking op het (administratief) vereenvoudigen van de procedure en enkele technische verbeteringen.

We sommen hierna enkele wijzigingen voor u op:

  • er is voortaan nog maar sprake van één wet met betrekking tot sociale verkiezingen;
  • de FOD WASO zal voor de eerste maal gebruik maken van de e-Box in het kader van de sociale verkiezingen en de webapplicatie sociale verkiezingen;
  • voortaan zullen ook de representatieve organisaties de keuze krijgen om sommige communicatie met de ondernemingen te laten verlopen via de webapplicatie;
  • er zijn modelformulieren waar het gebruik uitsluitend aan de representatieve werknemersorganisaties toekomt (bijvoorbeeld indiening kandidatenlijsten);
  • wanneer een onderneming krachtens een overeenkomst wordt overgedragen tijdens de referteperiode, geldt er een specifieke bepaling met betrekking tot de telling van de gemiddeld tewerkgestelde werknemers. Deze specifieke telling geldt nu ook voor de overdracht van onderneming onder gerechtelijk gezag;
  • inperking van de rol van de sociale inspecteur, omwille van de afschaffing van de verplichting om verschillende documenten te versturen naar de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten;
  • nieuwe onverenigbaarheid: de functie van vertrouwenspersoon binnen de onderneming is niet verenigbaar met de functie van vertegenwoordiger van de werknemer of werkgever in het comité en de ondernemingsraad.

Bron: Wet van 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 22 juni 2015.