Besox

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken gepubliceerd

6 november 2017

In het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2017 werd de verzamelwet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken gepubliceerd. Deze wet bevat een aantal uiteenlopende sociale maatregelen. De voorbije weken informeerden wij u al over de verlenging van het stelsel van de innovatiepremies tot eind 2018 en over het uitstel van de Wijninckx-bijdrage op de aanvullende pensioenen tot 1 januari 2019. In dit artikel geven wij u nog een overzicht van enkele andere relevante bepalingen uit deze wet.

Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken bevat ook een aantal wijzigingen op het vlak van uitzendarbeid.

De wet werkbaar en wendbaar werk van Minister Peeters had al eerder de mogelijkheid voorzien voor uitzendkantoren om uitzendovereenkomsten voor onbepaalde duur te sluiten met uitzendkrachten. De uitzendkracht zal binnen het kader van deze uitzendovereenkomst voor onbepaalde duur dan verschillende opeenvolgende uitzendopdrachten bij één of meerdere gebruikers kunnen uitvoeren.

Hierdoor blijft de uitzendkracht tussen twee opdrachten verbonden met het uitzendkantoor en loopt de anciënniteit van de uitzendkracht in principe gewoon verder.

Tot nu toe is het nog niet mogelijk om effectief gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid, omdat hiervoor binnen PC 322 voor de uitzendarbeid eerst nog de nodige cao’s gesloten moeten worden. Het paritair comité moet hiervoor nog belangrijke besprekingen voeren, onder meer in verband met het vastleggen van een modelovereenkomst,  de wijze waarop de uitzendkracht opgeroepen moet worden en het minimum gewaarborgd loon waarop de uitzendkracht recht zal hebben in de periodes waarin hij niet actief is.

Intussen zorgt de wet houdende diverse bepalingen met ingang van 16 oktober 2017 alvast voor meer zekerheid voor de uitzendkrachten. De wet bepaalt dat de periodes zonder uitzendopdracht tussen twee uitzendopdrachten voor de sociale zekerheid gelijkgesteld worden met periodes van activiteit. Een dergelijke uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd geeft de uitzendkrachten dus meer mogelijkheden om sociale zekerheidsrechten op te bouwen.

De wet voorziet ook nieuwe Dimona-regels voor uitzendovereenkomsten van onbepaalde duur. Bij de aanwerving van een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst van onbepaalde duur, moet het uitzendkantoor een ‘klassieke’ Dimona-aangifte doen. Deze Dimona-aangifte moet zoals voor een andere werknemer ten laatste gebeuren op het moment waarop de uitzendkracht zijn prestaties aanvat. Daarnaast moet het uitzendkantoor nog een tweede ‘specifieke’ Dimona-aangifte doen voor iedere uitzendopdracht. Deze dubbele Dimona-aangifte moet uitzendkantoren en gebruikers in staat stellen om hun verplichtingen inzake arbeids- en sociale zekerheidsrecht na te leven.

Beroepsrisico’s: stijging loonplafond

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het loonplafond voor de berekening van de vergoeding voor arbeidsongevallen verhoogd met 0,8%.

Deze maatregel is een uitvoering van het interprofessioneel akkoord dat gesloten werd voor de periode 2017-2018.

De berekening van de arbeidsongevallenvergoeding gebeurt voor werknemers op basis van een begrensd jaarloon. De wet houdende diverse bepalingen verhoogt dit loonplafond vanaf 1 januari 2018 tot € 35.652,45 (basisbedrag).

Deze verhoging heeft ook gevolgen voor de sector van de beroepsziekten, omdat de berekening van de vergoedingen bij beroepsziekten gebaseerd is op de regeling inzake arbeidsongevallen.

Bevoegdheid van de inspectiediensten

Sinds 1 juli 2017 is de inspectiedienst van de FOD Sociale Zekerheid geïntegreerd in de inspectiedienst van de RSZ.

Hiervoor werden er in het verleden al heel wat wetgevende teksten aangepast. De verzamelwet diverse bepalingen inzake sociale zaken bundelt nu met ingang van 1 juli 2017 een aantal bepalingen inzake de bevoegdheid van de inspectiediensten. Zo past de wet verschillende artikels uit het Sociaal Strafwetboek aan en heft de wet de bevoegdheid op van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid voor het toezicht op de toepassing van de Arbeidsongevallenwet, voor de intrekking van de erkenning van sociale secretariaten, voor de opsporing en vaststelling van bepaalde misdrijven en voor de controle op de toepassing van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer.

 

Bron: Wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 16 oktober 2017.