Besox

Wet diverse bepalingen inzake sociale zaken gepubliceerd

4 december 2015

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken werd vorige week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd waardoor de nieuwe maatregelen in de horecasector in werking treden vanaf 1 december 2015. Deze wet bevat tevens nog enkele andere bepalingen. Hieronder kan u een korte bespreking terugvinden van de voornaamste wijzigingen.

 

1. Flexijobs en overuren in de horeca

Vanaf 1 december 2015 zijn de flexijobs en de zogenaamde goedkopere overuren in de horecasector in werking getreden.

De verhoging van de in te halen overuren geldt vanaf 1 december 2015. De verhoogde grens van overuren waarvoor de werkgever kan genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt voor bezoldigingen vanaf 1 december 2015. De vrijstelling van sociale en fiscale lasten van overuren voor voltijdse werknemers en de verhoging van de grens van overuren die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor de werknemers gaat in vanaf aanslagjaar 2016.

Voor een uitgebreide bespreking verwijzen wij naar de inhoud van het volgende artikel van dit weeknieuws.

 

2. Ecocheques

Erkende uitgevers van zowel papieren als elektronische ecocheques zijn er voortaan toe gemachtigd het rijksregisternummer te gebruiken om de begunstigden van papieren en elektronische ecocheques eenduidig te kunnen identificeren.

 

3. Limosa-meldingsplicht zelfstandigen wordt beperkt vanaf 2017

Er geldt een elektronische Limosa-aanmeldingsplicht bij de overheid voor werknemers of zelfstandigen uit het buitenland die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de algemene Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen beperkt tot een meldingsplicht voor zogenaamde risicosectoren. Het gaat om risicogevoelige sectoren op het vlak van sociale fraude. Over welke specifieke sectoren het gaat, zal nog worden vastgelegd bij Koninklijk Besluit.

 

4. Aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en aangifte van werken

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden en de aangifte van werken bestaat voor werken in onroerende staat, de bewakings- en/of toezichtsdiensten en bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector.

Er wordt de mogelijkheid voorzien om bij Koninklijk Besluit de aannemer gelijk te stellen met de opdrachtgever voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten en de vleessector. In dat geval neemt de aannemer alle rechten en plichten over van de opdrachtgever.

 

5. Aanwezigheidsregistratie voor de vleessector

Het toepassingsgebied van de aanwezigheidsregistratie wordt aangepast. De aanwezigheidsregistratie geldt voor dezelfde activiteiten als degene die onderworpen zijn aan de aannemersaansprakelijkheid en de aangifte van werken, namelijk de volgende plaats(en): een slachthuis, een uitsnijderij of een bedrijf voor vleesbereidingen en/of bereidingen van vleesproducten en die hiervoor een erkenning van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen moeten verkrijgen, uitgezonderd slachtingen op landbouwbedrijven. De verwijzing naar de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités PC 118 en PC 119 verdwijnt.

Indien de gelijkstelling van aannemer met opdrachtgever wordt doorgevoerd zoals omschreven in punt 4, zal deze gelijkstelling ook doorwerken in deze reglementering.

Deze regeling van aanwezigheidsregistratie in de vleessector trad in werking op 1 juli 2015. Voorlopig moeten echter nog een aantal uitvoeringsbesluiten worden afgewacht.

 

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 26 november 2015.

Tags