Besox

Wet betaalde sportbeoefenaars ook toepasselijk op basketbalscheidsrechters

20 augustus 2015

Betaalde sportbeoefenaars die zich voorbereiden op en/of deelnemen aan sportcompetities of -exhibities, tegen betaling van een loon en onder het gezag van een ander persoon en die jaarlijks een loon ontvangen van minstens 9.600 EUR (bedrag van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016), vallen onder de specifieke wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars.

Deze wet wijkt op een aantal punten af van de gewone Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Zo kan er met een betaalde sportbeoefenaar een contract van bepaalde duur van maximum 5 jaar worden afgesloten. Opeenvolgende contracten van bepaalde duur kunnen ook verlengd worden zonder dat er sprake is van een contract van onbepaalde duur. De maximumduur van 5 jaar moet wel nageleefd worden.

Het is bijvoorbeeld ook verboden om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

Deze specifieke  wet geldt voor alle sporters (voetballers, basketters, handballers, enz.).

Wat de trainers betreft,  kunnen enkel trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen onder de Wet Betaalde Sportbeoefenaars vallen.

Scheidsrechters vallen niet onder de specifieke wet, behalve wanneer het voetbalscheidsrechters betreft. Sinds 17 juli 2015 kunnen ook scheidsrechters in het basketbal onder de wet van 24 februari 1978 vallen, op voorwaarde dat zij minstens het hierboven vermelde jaarloon verdienen.

Bron: KB van 19 juni 2015 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de basketbalscheidsrechters, B.S. 7 juli 2015.