Besox

Werkloosheid: vereiste beroepsverleden tweede vergoedingsperiode wordt verstrengd

29 februari 2016

Op 16 februari 2016 is een KB verschenen in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot het vereiste beroepsverleden in de tweede vergoedingsperiode bij volledige werkloosheid.

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen wordt vastgesteld op basis van het laatst verdiende loon, de gezinstoestand en het beroepsverleden. De werkloosheidsduur wordt uitgedrukt in 3 vergoedingsperiodes, die op hun beurt worden opgedeeld in verschillende fases.

Het KB heeft zoals vermeld betrekking op de tweede vergoedingsperiode. Een werknemer heeft recht op het uitkeringsbedrag voorzien voor de eerste fase van de tweede vergoedingsperiode gedurende twee maanden. Er bestaan echter drie uitzonderingen waarbij de uitkering na de eerste fase kan ‘gefixeerd’ worden. Dit betekent concreet dat de werknemer voor een onbepaalde duur gerechtigd is op het uitkeringsbedrag voorzien voor de eerste fase van de tweede vergoedingsperiode indien hij voor het einde van deze eerste fase:

  • hetzij een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 33% heeft;
  • hetzij de maand bereikt van zijn 55e verjaardag;
  • hetzij een als voldoende gekwalificeerd beroepsverleden als loontrekkende heeft bereikt.

Een voldoende gekwalificeerd beroepsverleden als loontrekkende is een beroepsverleden van:

  • 20 jaar indien het tijdstip van de aanvang van de tweede vergoedingsperiode gelegen is vóór 1 november 2013;
  • 21 jaar indien dit tijdstip gelegen is tussen 31 oktober 2013 en 1 november 2014;
  • 22 jaar indien dit tijdstip gelegen is tussen 31 oktober 2014 en 1 november 2015;
  • 23 jaar indien dit tijdstip gelegen is tussen 31 oktober 2015 en 1 november 2016;
  • 25 jaar indien dit tijdstip gelegen is na 31 oktober 2016.

In het KB van 5 februari 2016 wordt de vereiste van een voldoende gekwalificeerd beroepsverleden verstrengd. Vóór dit KB was er immers sprake van een vereiste beroepsverleden van 24 jaar indien het tijdstip van de aanvang van de tweede vergoedingsperiode gelegen was tussen 31 oktober 2016 en 1 november 2017 en een vereiste beroepsverleden van 25 jaar indien dit tijdstip gelegen was na 31 oktober 2017. Het vereiste beroepsverleden wordt nu 25 jaar indien het tijdstip van de aanvang van de tweede vergoedingsperiode gelegen is na 31 oktober 2016.

Het KB treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 26 februari 2016.

 

Bron: KB van 5 februari 2016 tot wijziging van artikel 114 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 16 februari 2016.

Tags