Besox

Werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2015

24 februari 2015

Zoals wij u vorige week al lieten weten heeft de NMBS beslist om de tariefverhoging voor 2015 op te schorten. Voorlopig komt er dus geen wijziging van de tarieven van de treinkaarten. De Lijn heeft daarentegen wel een aanpassing van de tarieven doorgevoerd vanaf 1 februari 2015. In dit artikel geven wij u nog eens een overzicht per vervoermiddel van de mogelijke gevolgen voor de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer van de werknemers.

  1. Openbaar vervoer per trein

In tegenstelling tot de voorgaande jaren heeft de NMBS beslist om de tarieven van de treinabonnementen niet te verhogen met ingang van 1 februari 2015. Er wordt momenteel wel met de overheid onderhandeld over een nieuwe beheersovereenkomst voor de NMBS. Hierin zou ook een luik over een vereenvoudiging van de tarieven opgenomen worden. Het is dus mogelijk dat de tarieven in de loop van 2015 alsnog aangepast worden.

De laatste jaren zijn de bedragen van de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten van de werknemers die met de trein komen werken (CAO 19octies), niet meer automatisch gelinkt aan de tariefaanpassingen van de NMBS. Sinds 2009 stellen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hiervoor forfaitaire bedragen vast. Voor 2015 zullen de bedragen die al sinds 2009 gelden (gemiddeld 75% van de prijs van een treinkaart) verder van toepassing blijven.

De verschillende paritaire comités kunnen uiteraard wel nog steeds afwijkende afspraken hebben over eventuele aanpassingen van de werkgeverstussenkomsten in het sociaal abonnement vanaf 1 februari 2015.

  1. Openbaar vervoer met de bus

De Lijn heeft wel een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de tarieven van de vervoersbewijzen met ingang van 1 februari 2015.

Zowel de tarieven van de losse vervoersbewijzen als de tarieven van de abonnementen werden aangepast.

De nieuwe tarieven voor de abonnementen Buzzy Pazz en Omnipas vanaf 1 februari 2015 zijn als volgt:

Buzzy Pazz Omnipas
1 maand € 25 € 38
3 maanden € 71 € 107
12 maanden € 195 € 294

Door deze tariefaanpassing zal ook de werkgeversbijdrage in de abonnementen van De Lijn vanaf 1 juni 2013 aangepast worden.

De algemene werkgeversbijdrage in Buzzy Pazz en Omnipas (71,80% van de prijs) wordt hierdoor vanaf 1 februari 2015:

Buzzy Pazz Omnipas
1 maand € 17,95 € 27,28
3 maanden € 50,98 € 76,83
12 maanden € 140,01 € 211,09

Opgelet: in bepaalde sectoren gelden er specifieke afwijkende regelingen in verband met de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer dat door de werknemer met de bus wordt afgelegd.

  1. Privé-vervoer

Ook werknemers die met een eigen vervoermiddel komen werken, hebben in de meeste paritaire comités recht op een tussenkomst in het sociaal abonnement. Voor de sectoren die hun tussenkomst berekenen op basis van CAO 19octies is er niets veranderd op 1 februari 2015. Ook voor de sectoren die hun tussenkomst baseren op een percentage van de NMBS-tarieven van de treinkaarten is er in principe niets gewijzigd op 1 februari 2015. Toch kunnen er in 2015 voor bepaalde sectoren aanpassingen van het sociaal abonnement nodig zijn, wanneer er in het paritair comité bijvoorbeeld een specifiek indexmechanisme afgesproken werd.

  1. Fietsvergoeding

Tot slot kunnen ook werknemers die met de fiets komen werken in bepaalde paritaire comités aanspraak maken op een vergoeding vanwege de werkgever.

Voor het bepalen van die vergoeding baseren sommige sectoren zich op het maximaal vrijgestelde bedrag per kilometer van de RSZ en de fiscus. Voor 2015 blijft dit maximumbedrag behouden op € 0,22  per kilometer.

Ook voor de fietsvergoeding kunnen er sectoraal afwijkende afspraken met andere bedragen van toepassing zijn.

  1. Fiscale vrijstelling

De tussenkomst die u betaalt indien de werknemer zijn privé-vervoermiddel (eigen wagen, motor) voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt, is in principe een belastbare bezoldiging. Enkel voor de werknemer die opteert voor een forfaitaire aftrek van zijn beroepskosten in de personenbelasting, wordt een bepaald bedrag vrijgesteld van belastingen.

Voor 2015 blijft het vrijgestelde bedrag vastgesteld op € 380. Deze vrijstelling wordt wel maandelijks toegepast, zodat er bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing  maandelijks een vast bedrag van maximum € 31,70 vrijgesteld wordt.