Besox

Welvaartsaanpassing van een aantal pensioenen voor werknemers

24 april 2015

Op 13 april 2015 verscheen de reglementering die een welvaartsaanpassing doorvoert voor bepaalde werknemerspensioenen in het Belgisch Staatsblad.

De volgende maatregelen worden genomen:

  • De verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar met 2% vanaf 1 september 2015;
  • De verhoging met 2% van het plafond dat bij toepassing van het minimumrecht per loopbaanjaar in werking treedt vanaf 1 januari 2015;
  • De verhoging van alle gewaarborgde minimumpensioenen voor werknemers met 2% vanaf 1 september 2015;
  • De verhoging van het klein gewaarborgd minimumpensioen werknemers tot het niveau van het gewaarborgd minimumpensioen werknemers vanaf 1 juni 2015;
  • De verhoging van de pensioenen die vóór 1995 zijn ingegaan met 1% vanaf 1 september 2015. Deze verhoging geldt niet voor de minimumpensioenen, die al met 2% verhoogd zijn;
  • De verhoging van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag ten opzichte van de bedragen van 2012 met 15% vanaf 1 mei 2015. Deze maatregel kent dezelfde verhoging toe voor het vakantiegeld van de gerechtigde op een pensioen als werknemer, dat lager is dan het bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld in 2015 en 2016;
  • De verhoging met 2% van het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen en uitbetaalde Gewaarborgde Inkomens voor Bejaarden vanaf 1 september 2015;
  • Bij een overlevingspensioen is het in aanmerking te nemen ingangsjaar gelijk aan het jaar waarin het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan wanneer deze op het ogenblik van zijn overlijden dit pensioen genoot.

Bron: KB van 3 april 2015 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers, B.S. 13 april 2015.

Tags