Besox

Welke wijzigingen staan u te wachten in 2018?

20 november 2017

Op 6 november 2017 legde de regering een ontwerp van Programmawet neer bij het Parlement. Het ontwerp voorziet een aantal nieuwigheden die voor u als werkgever belangrijk kunnen zijn. Hierna vindt u een kort overzicht. Aangezien het nog maar over een wetsontwerp gaat, kunnen er achteraf nog wijzigingen zijn.

Verhoging bijdrage aanvullende pensioenen (Wijninckx-bijdrage)

Sinds enkele jaren moet er een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% betaald worden op aanvullende pensioenen indien de gestorte premies meer dan € 31.836 (bedrag 2017) bedragen. Deze bijzondere bijdrage komt bovenop de gewone patronale bijdrage van 8,86%. De Wijninckx-bijdrage geldt zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen. Vanaf 1 januari 2018 verhoogt deze bijdrage tot 3%.

Uitbreiding flexi-jobs

Het systeem van de flexi-jobs dat momenteel al in de horeca bestaat, wordt vanaf 1 januari 2018 uitgebreid tot de volgende sectoren: industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen (PC 118.03), handel in voedingswaren (PC 119 + PC 202), zelfstandige kleinhandel (PC 201), middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01), grote kleinhandelszaken (PC 311), warenhuizen (PC 312) en kappersbedrijf en schoonheidszorgen (PC 314). Ook de uitzendkrachten tewerkgesteld in deze sectoren en gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 een flexi-job uitoefenen.

Winstpremie

Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, voert de regering een nieuwe winstpremie in waardoor de werkgever op een (para)fiscaal vriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een bonus kan toekennen aan al zijn werknemers.

Een identieke winstpremie, waarbij een gelijk bedrag of percentage wordt toegekend aan alle werknemers, kan worden toegekend door een beslissing van de algemene vergadering. Een gecategoriseerde winstpremie, waarbij de hoogte van de premie kan variëren op basis van een aantal objectieve criteria, wordt ingevoerd via een ondernemings-cao of een toetredingsakte.

De werknemer betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07% en 7% belastingen (15% indien de premie is toegekend in het kader van een investeringsplan en het voorwerp is van een niet achtergestelde lening).

De werkgever betaalt geen patronale RSZ-bijdragen; de premie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

De winstpremies kunnen worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.

Uitbreiding nacht- en zondagarbeid in de e-commerce

De procedure om werknemers in de e-commerce ’s nachts en op zondag tewerk te stellen, wordt tijdelijk versoepeld. De versoepeling geldt enkel voor de bedrijven in elektronische handel van (roerende) goederen, niet van diensten.

Om tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 nacht- of zondagarbeid in te voeren in de e-commerce, volstaat het meestal om het arbeidsreglement te wijzigen of een gewone ondernemings-cao af te sluiten (de handtekening van één vakbond volstaat dus). Bij neerlegging van de cao bij de FOD WASO wordt het arbeidsreglement automatisch gewijzigd.

Activeringsbijdrage voor oudere werknemers die vrijgesteld worden van prestaties

Door de verstrenging van de voorwaarden van het SWT zijn er meer en meer werkgevers die – in het kader van een herstructurering – hun oudere werknemers die niet in aanmerking komen voor SWT, vrijstellen van prestaties maar het loon toch nog blijven doorbetalen. Dit strookt niet met het beleid van de regering om oudere werknemers aan het werk te houden. Daarom wordt vanaf 1 januari 2018 een activeringsbijdrage ingevoerd. Het bijdragepercentage varieert in functie van de leeftijd van de werknemer op het ogenblik van vrijstelling van prestaties en blijft ongewijzigd tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Zo moet de werkgever per kwartaal een bijdrage van 20% van het brutokwartaalloon betalen, met een minimum van € 300, voor een werknemer jonger dan 55 die vrijgesteld wordt van prestaties. De bijdrage kan met 40% verminderd worden wanneer de werknemer tijdens de periode van vrijstelling verplicht is om een door de werkgever georganiseerde opleiding van minstens 15 dagen te volgen.

Responsabiliseringsbijdrage deeltijdse werknemers met een IGU

Door de invoering van een responsabiliseringsbijdrage wil de regering de werkgever aansporen om het beschikbare werk in de onderneming bij voorrang toe te kennen aan een deeltijdse werknemer met een inkomensgarantie-uitkering die reeds in dienst is bij de werkgever.

De werkgever zal een maandelijkse bijdrage van € 25 per werknemer moeten betalen indien hij een vacante betrekking niet toekent aan de deeltijdse werknemer met een IGU die hierom gevraagd heeft.

Loonbonus niet meer bij sluiting onderneming

Bij een sluiting van onderneming wordt vaak een niet-recurrent resultaatgebonden voordeel toegekend aan het ontslagen personeel. De regering vindt het niet logisch dat een werkgever enerzijds de noodzakelijke middelen vindt om een bonus toe te kennen, maar anderzijds de noodzakelijke middelen niet vindt om zijn personeel aan het werk te houden. Daarom mag de loonbonus vanaf 1 januari 2018 niet meer toegekend worden ingeval van sluiting van onderneming.

Van zodra deze Programmawet definitief gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad, komen wij uitgebreid terug op bovenstaande topics.

Naast deze Programmawet verwachten we de komende weken ook nog een aantal andere wetgevende initiatieven op vlak van werk en sociale zaken, zoals bijvoorbeeld:

  • Een lastenverlaging voor de bouwsector in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing;
  • Een progressievere opbouw van de opzeggingstermijn tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling (ter compensatie van de afschaffing van de proefperiode);
  • De afschaffing van het verbod op uitzendarbeid in een aantal sectoren;
  • Het verbod van toepassing van economische werkloosheid in periodes dat de werkgever beroep doet op onderaannemers;
  • Enz.

 

Bron: Ontwerp van Programmawet dd. 06/11/2017, www.dekamer.be.