Besox

Welke wijzigingen staan u dit najaar te wachten?

18 juli 2018

De meerderheidspartijen in de regering hebben begin juli een akkoord bereikt over 6 wetsvoorstellen. Deze lagen al langer op tafel, maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. De wetsvoorstellen moet wel nog goedgekeurd worden door de Kamer waardoor het nog enige tijd kan duren alvorens ze effectief kunnen toegepast worden. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. Niettemin geven wij u alvast een overzicht van de belangrijkste bepalingen:

  • 1/10de ouderschapsverlof: Momenteel kan ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of als
    1/5de-vermindering genomen worden. Voortaan zal het ook mogelijk zijn om een halve dag per week of één dag per twee weken afwezig te zijn in het kader van ouderschapsverlof.
  • Ouderschapsverlof en verlof om medische bijstand flexibeler: Wie voltijds ouderschapsverlof of verlof om medische bijstand opneemt, moet dit steeds voor een minimumperiode van één maand doen. Voortaan zal dit ook per week kunnen opgenomen worden.
  • Uitbreiding adoptie- of pleegzorgverlof: Het verlof voor pleegouders en adoptieouders zal binnenkort opgetrokken worden naar 6 weken voor elk van beide ouders. Dit zal tegen 2027 verder opgetrokken worden tot 17 weken voor beide ouders samen.
  • Zondagsarbeid kust en toeristische centra: Momenteel kunnen kleinhandelszaken en kapperssalons aan de kust en in toeristische centra buiten het hoogseizoen maar 13 zondagen per jaar werknemers tewerk stellen. De regering wil deze beperking opheffen, zonder evenwel aan de bescherming van de individuele werknemers te raken. Het zal dus niet mogelijk zijn om één enkele werknemer alle zondagen te laten werken.
  • Scholingsbeding knelpuntberoepen: Een scholingsbeding kan enkel geldig afgesloten worden met werknemers die minstens € 34.180 bruto per jaar (bedrag geldig voor 2018) verdienen. Deze loondrempel zou voor opleidingen in knelpuntberoepen verdwijnen.
  • Integratietegemoetkoming gehandicapten: Wanneer een persoon met een handicap gaat samenwonen met een partner, dan heeft het inkomen van die partner een impact op de tegemoetkoming voor de gehandicapte. Bijgevolg krijgt de gehandicapte vaak een lagere tegemoetkoming. Het inkomen van de partner dat vrijgesteld wordt voor de berekening van de uitkering, zal nu opgetrokken worden van € 22.450 naar € 39.287.

Ook het ‘onbelast bijverdienen’ zou snel in werking treden. Het wetsontwerp werd op 5 juli goedgekeurd door de Kamer en de regeling zou in werking treden op 15 juli 2018.

Het onbelast bijverdienen is een maatregel die het mogelijk wil maken om tot € 6.000 per jaar of € 500 per maand bij te verdienen zonder dat hier belastingen of sociale bijdragen op moeten betaald worden.

Het systeem is enkel toegankelijk voor werknemers die reeds minstens 4/5de werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Het moet m.a.w. gaan om mensen die bijklussen. Het zal ook beperkt zijn tot klusjes voor particulieren, verenigingswerk (zoals sportcoach of begeleider van schooluitstappen) en voor erkende deelplatformen.

Iemand die gebruik wil maken van het systeem, moet dit melden bij de RSZ. Hiervoor werd een online platform gecreëerd: https://bijklussen.be. Als een vereniging beroep doet op iemand die bijklust, moet de vereniging de aangifte doen. Als een particulier beroep doet op iemand die bijklust, moet de burger die de klus opknapt zelf de aangifte doen. In de aangifte moet het type activiteit, de periode en het betaalde bedrag vermeld worden.

In de online toepassing is ook een lijst beschikbaar van toegelaten activiteiten. Enkel voor deze activiteiten kan er onbelast bijverdiend worden.

Bron: diverse media, https://bijklussen.be.

Tags