Besox

Wat als uw onderneming getroffen wordt door een stroomonderbreking?

30 oktober 2018

Door problemen met de elektriciteitsbevoorrading als gevolg van het stilliggen van een aantal kerncentrales, worden we de komende winter mogelijk geconfronteerd met een energietekort. Hierdoor is het mogelijk dat de stroom in een aantal regio’s tijdelijk afgeschakeld zal worden.

Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft een globaal afschakelplan uitgewerkt dat automatisch kan worden geactiveerd in geval van incident op het hoogspanningsnetwerk of manueel in geval van schaarste. Zo’n afschakeling heeft als doel het evenwicht van het netwerk in stand te houden om een algemene black-out van de elektriciteitsbevoorrading van het land te vermijden.

Het afschakelplan voorziet dat de impact op de bevoorrading zoveel mogelijk beperkt zal worden in stadscentra van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners en in de provinciehoofdplaatsen. Verder wordt ook voorzien dat de stroomonderbrekingen ongeveer 3 uren zouden duren en in eerste instantie voornamelijk tussen 17 en 20 uur tijdens de piekperiode in de winter.

Wanneer dit afschakelplan effectief geactiveerd zal worden, zal dit ook gevolgen hebben voor sommige ondernemingen.

Op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie www.economie.fgov.be kan u terugvinden voor welke gemeenten en straten het afschakelplan van toepassing kan worden. U vindt op deze website ook heel wat tips voor zelfstandigen en ondernemers om het elektriciteitsgebruik te beperken.

Als werkgever dient u te anticiperen op een mogelijk energietekort door op voorhand na te denken over een aantal mogelijke maatregelen zoals: gebruik maken van generatoren, werknemers laten telewerken, werken op een andere arbeidsplaats die niet getroffen is door een stroomonderbreking, werknemers andere taken laten uitvoeren,  werknemers de keuze geven om een vakantiedag op te nemen, in overleg werkroosters verschuiven, enz.

Als het ondanks al deze maatregelen door de stroomonderbreking niet mogelijk is voor uw werknemers om verder te werken, hebben uw werknemers die hun arbeidsdag hebben aangevat recht op gewaarborgd dagloon. Dit geldt ook indien de stroomonderbreking zich plots en onaangekondigd voordoet.

Wanneer de stroomonderbreking tot gevolg heeft dat een volledige werkdag (of enkele dagen) niet gewerkt kan worden, dan kan de werkgever bij de RVA een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. De werkgever zal dan wel moeten aantonen dat hij niet meer de nodige maatregelen kan treffen om de werknemers verder tewerk te stellen.

De RVA zal enkel werkloosheidsuitkeringen toekennen indien de oorzaak buiten de onderneming ligt en onafhankelijk is van de wil van de werkgever. De directeur van het werkloosheidsbureau beslist of de tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht aanvaard kan worden, rekening houdende met de concrete omstandigheden van elke onderneming.

Bronnen: www.economie.fgov.be en www.rva.be