Besox

Wachttijd voor uitkeringen economische werkloosheid opnieuw ingevoerd

17 oktober 2016

Om te kunnen genieten van een uitkering voor economische werkloosheid moeten de werknemers sinds 1 oktober 2016 aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoen als een volledige werkloze.

Dit betekent onder meer dat er opnieuw een wachttijd moet doorlopen worden alvorens de werknemer recht heeft op tijdelijke werloosheidsvergoedingen voor economische oorzaken. Deze wachttijd werd in 2003 afgeschaft maar wordt nu dus opnieuw ingevoerd. De wachttijd geldt niet voor andere vormen van tijdelijke werkloosheid zoals slecht weer, overmacht, collectieve sluiting, enz.

Concreet moet de tijdelijke werkloze:

  • ofwel, afhankelijk van zijn leeftijd, een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst bewijzen gedurende een bepaalde referteperiode die onmiddellijk aan de uitkeringsaanvraag voorafgaat;
  • ofwel aan de voorwaarden voldoen om theoretisch recht te hebben op inschakelingsuitkeringen;
  • ofwel in de loop van de 3 jaar voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag, reeds een uitkering volledige werkloosheid hebben ontvangen, of een inschakelingsuitkering, of een uitkering tijdelijke werkloosheid waarvoor het werkloosheidsbureau heeft vastgesteld dat hij aan voormelde wachttijdvoorwaarden heeft voldaan.

Werknemers die reeds uitkeringen tijdelijke werkloosheid hebben ontvangen in de laatste 3 jaar voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag, zijn vrijgesteld van de wachttijd op voorwaarde dat zij op 30 september 2016 bij de werkgever in dienst waren en op deze datum tijdelijke werkloosheidsuitkeringen hadden kunnen genieten.

Leerlingen in een systeem van alternerend leren zijn vrijgesteld van wachttijd en hebben onmiddellijk recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor economische oorzaken.

Bron: K.B. van 11 september 2016 tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het K.B. van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering m.b.t. het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1 in het K.B. van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding met het oog op besparingen en anti-misbruikbepalingen, B.S. 20 september 2016, ed. 3.