Besox

Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren

25 september 2015

Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst hadden, zijn verplicht om jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen ten belope van 3% van hun personeelsbestand (1,5% voor de non-profitsector) van het tweede kwartaal van vorig jaar.

De paritaire comités kunnen onder bepaalde voorwaarden voor de ondernemingen van hun sector een vrijstelling van die startbaanverplichting aanvragen. Deze vrijstelling kan door middel van een ministerieel besluit toegekend worden aan sectoren die een specifieke inspanning leveren om de tewerkstelling van risicogroepen te bevorderen.

In het Belgisch Staatsblad van afgelopen week verschenen een aantal ministeriële besluiten die een vrijstelling van de startbaanverplichting toekennen aan de volgende sectoren voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015:

  • PC 140.01 voor de autobussen en autocars;
  • PC 118.00 voor de voedingsnijverheid;
  • PC 220.00 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid.

Deze vrijstelling van de startbaanverplichting heeft tot gevolg dat de hele onderneming wordt vrijgesteld zodra de onderneming voor haar arbeiders of bedienden onder één van deze paritaire comités valt.

Bronnen: MB van 10 september 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars, B.S. 22 september 2015; MB van 10 september 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220), B.S. 24 september 2015.

Tags