Besox

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord

14 december 2015

Bedrijven die in een steunzone gelegen zijn en die investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers. De extra tewerkstelling moet gedurende 3 jaar (KMO’s) of 5 jaar (andere ondernemingen) behouden blijven.

In geval van collectief ontslag kan het gewest waarin één of meerdere getroffen vestigingen gelegen zijn, binnen een termijn van drie jaar na de kennisgeving door de werkgever van zijn voornemen over te gaan tot collectief ontslag, een steunzone voorstellen aan de minister bevoegd voor Financiën, en dit met een toepassingsperiode van maximaal zes jaar.

Daartoe dient het betrokken gewest een samenwerkingsakkoord met de federale regering af te sluiten met een aantal nadere afspraken omtrent de mogelijkheid tot cumulatie van deze maatregel met andere steunmaatregelen, de evaluatie en opvolging,….

Op 17 november 2015 werd een dergelijk samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest. Er wordt o.m. voorzien in het volgende:

 

Contactpunt

Het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van het Waalse Gewest wordt aangeduid als contactpunt “Steunzones”. Dit contactpunt ondersteunt de FOD Financiën door het aanleveren van uitgewisselde inlichtingen omtrent aangevraagde, toegekende of teruggevorderde gewestelijke steun en functioneert als aanspreekpunt tussen de FOD Financiën en de verschillende steun gevende entiteiten van het Gewest.

 

Cumulatie

De cumulatie van steunmaatregelen van de Federale Staat en het Waalse Gewest mag niet tot gevolg hebben dat de maximale steundrempel of de steunintensiteit, zoals vooropgesteld door de Europese Commissie, overschreden wordt.

 

Uitwisseling van inlichtingen

Indien de Europese Commissie een terugvorderingsbesluit heeft genomen dat betrekking heeft op de steun die wordt verleend door het Gewest, bezorgt het contactpunt “Steunzones”, binnen de termijn van één maand, een overzicht van de werkgevers waarvoor een bevel tot terugvordering werd genomen.

Indien de werkgever deze terugvordering heeft ingelost, wordt de FOD Financiën hiervan ook verwittigd door het contactpunt en dit binnen de termijn van één maand.

 

Gewestelijke steun

De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing wordt maar toegekend voor zover er sprake is van een investering waarvoor een gewestelijke steun is verleend.

Ten laatste op de dag van de inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord bezorgt het Gewest aan de minister bevoegd voor Financiën een lijst waarin de gewestelijke maatregelen die in aanmerking komen als gewestelijke steun worden opgenomen.

 

Afbakening steunzones

Het Gewest verantwoordt in een verslag op welke wijze de voorgestelde steunzone bijdraagt aan de reconversie van de door het collectief ontslag getroffen regio.

De afbakening van de steunzone wordt verantwoord op basis van één of meerdere objectieve criteria die pertinent zijn in het kader van de beoogde reconversie. Deze criteria kunnen niet (on)rechtstreeks tot doel hebben om de toegang tot de steunmaatregel te beperken tot één of enkele specifieke economische sectoren.

Een K.B. zal de steunzones van het Waalse Gewest nog vastleggen.

Evaluatie

Na afloop van de toepassingsperiode van een steunzone evalueert het Gewest het effect van de steunmaatregelen op de desbetreffende steunzone. Deze evaluatie moet aan de minister bevoegd voor Financiën overgemaakt worden binnen de 12 maanden volgend op de maand waarin de toepassingsperiode van de steunzone werd beëindigd.

 

 Bron: Samenwerkingsakkoord van 17 november 2015 tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, B.S. 9 december 2015.

Tags