Besox

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek uitgebreid tot professionele bachelors

12 januari 2018

Sinds enkele jaren genieten ondernemingen die werknemers tewerkstellen in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s en die over een bepaald specifiek masterdiploma beschikken van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen die zij aan deze onderzoekers betalen.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de vrijstelling uitgebreid tot onderzoekers die in het bezit zijn van een bachelordiploma in welbepaalde studiegebieden.

Voor academische bachelors gaat het om een diploma in één van de volgende studiegebieden:

 • Voor de Vlaamse gemeenschap:
  • wetenschappen;
  • toegepaste wetenschappen;
  • toegepaste biologische wetenschappen;
  • geneeskunde;
  • diergeneeskunde;
  • farmacheutische wetenschappen;
  • biomedische wetenschappen;
  • industriële wetenschappen en technologie;
  • nautische wetenschappen;
  • biotechniek;
  • architectuur;
 • Voor de Franstalige gemeenschap:
  • wetenschappen;
  • ingenieur;
  • landbouwkunde en biologisch ingenieur;
  • geneeskunde;
  • diergeneeskunde;
  • biomedische en farmaceutische wetenschappen;
  • architectuur en urbanisme;
  • industriële wetenschappen;
  • industriële landbouwwetenschappen.

Voor professionele bachelors moet het diploma behaald zijn in één van de volgende studiegebieden:

 • Voor de Vlaamse gemeenschap:
  • biotechniek;
  • gezondheidszorg;
  • industriële wetenschappen en techniek;
  • nautische wetenschappen;
  • handelswetenschappen en bedrijfskunde, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak gericht zijn op informatica en innovatie;
 • Voor de Franstalige gemeenschap:
  • paramedisch;
  • techniek, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak gericht zijn op biotechniek, industriële wetenschappen, technologie, nautische wetenschappen, productontwikkeling en informatica.

Werkgevers die onderzoekers met een vereist bachelordiploma tewerkstellen, kunnen genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 40% op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2018 betaald worden aan deze werknemers.

Het bedrag is beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor de volgende diploma’s:

 • diploma van doctor in de toegepaste wetenschappen, in de exacte wetenschappen, in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in de farmaceutische wetenschappen, of van burgerlijk ingenieur;
 • diploma van master of een gelijkwaardig diploma in de studiegebieden of combinaties van studiegebieden voor de Vlaamse of de Franstalige gemeenschap.

Het percentage van deze beperking wordt evenwel verdubbeld tot 50% voor de vennootschappen die op grond van de Vennootschappenwet beschouwd worden als kleine vennootschappen.

Deze uitbreiding van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek is op 1 januari 2018 in werking getreden.

 

Bron: Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, B.S. 29 december 2017.