Besox

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers

14 september 2015

Werkgevers die “jonge werknemers” aanwerven in de maanden oktober, november of december 2015, kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden om bedrijfsvoorheffing op de desbetreffende lonen in te houden:

  • het moet gaan om een jonge werknemer die voldoet aan de bepalingen bedoeld in art. 36, lid 1, 1° tot 3° van het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsuitkering, dit wil zeggen:
  • niet meer leerplichtig zijn;
  • bepaalde studies beëindigd hebben, meer bepaald studies met een volledig leerplan voor de hogere of lagere secundaire cyclus van het technisch of beroepsonderwijs, of een leerproces, of een getuigschrift ontvangen hebben voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan;
  • alle activiteiten beëindigd hebben die opgelegd zijn door een studie-, leertijd-, of opleidingsprogramma met beperkt leerplan en door elk studieprogramma met volledig leerplan.
  • de jonge werknemer moet aangeworven zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in oktober, november of december 2015. Voor een aanwerving in september geldt deze maatregel niet.
  • het maandelijks belastbare loon mag niet hoger zijn dan 2725 euro (inkomstenjaar 2015 – aanslagjaar 2016).

Opgelet: vanaf 1 januari 2016 bent u wel verplicht om bedrijfsvoorheffing in te houden.

Deze maatregel is voorzien om te vermijden dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, terwijl de jongere de grens van het belastbare inkomen niet zal bereikt hebben op het einde van het fiscale jaar en dus geen belasting verschuldigd zal zijn.

Tags