Besox

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing bij investeringen in een steunzone: uitbreiding Vlaamse steunzones

24 april 2017

Ondernemingen die in een zogenaamde steunzone of ontwrichte zone investeringen doen en hierdoor nieuwe werknemers aanwerven, kunnen onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten.

Meer concreet krijgen werkgevers die een investering doen in materiële of immateriële vaste activa in een door de overheid erkende steunzone, en hierbij nieuwe arbeidsplaatsen creëren, gedurende 2 jaar een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van de nieuwe werknemers die ze aangeworven hebben als gevolg van de investering.

Om deze steun effectief te genieten, moeten de nieuwe arbeidsplaatsen wel gedurende een minimumperiode behouden blijven. Voor kmo’s is dit 3 jaar, voor andere ondernemingen geldt een periode van 5 jaar.

Het Vlaams Gewest heeft hiervoor 2 steunzones binnen een straal van 40 km rond de vestigingen van Ford Genk en Philips en Heinz Turnhout afgebakend, waardoor bedrijventerreinen die zich in deze steunzones bevinden in aanmerking kunnen komen voor deze fiscale steunmaatregel.

Met ingang van 1 mei 2017 worden deze Vlaamse steunzones uitgebreid met de incubatoren, bedrijvencentra en brownfieldprojecten die gelegen zijn binnen deze steunzones rond Genk en Turnhout.

Een Koninklijk Besluit van 9 april 2017 bevestigt deze uitbreiding van de Vlaamse steunzones en bevat ook een lijst met de bedrijvencentra die in aanmerking komen voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

U kan zelf opzoeken of bepaalde bedrijven in een steunzone gelegen zijn via www.geopunt.be.

Ondernemingen die gebruik wensen te maken van deze steunmaatregel moeten hiervoor wel vóór de start van de investeringen een aanvraag indienen door middel van een specifiek aanmeldingsformulier 274SZ. Aan de hand van dit formulier moet de werkgever aantonen dat hij binnen het toepassingsgebied valt en aan de voorwaarden voldoet. In het formulier beschrijft de werkgever onder meer hoeveel hij zal investeren en hoeveel extra werknemers hij hierdoor zal kunnen aanwerven. Ook het verband tussen de bijkomende arbeidsplaatsen en de investering zal door de werkgever aangetoond moeten worden.  Het formulier wordt wat aangepast en de contactgegevens van de dienst waarnaar de werkgever het formulier moet versturen, worden gewijzigd.

Maakt uw onderneming effectief gebruik van deze steunmaatregel, gelieve ons dan zeker ook te verwittigen zodat we hiermee rekening kunnen houden.

 

Bron: Koninklijk besluit van 9 april 2017 tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 275(8), § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, B.S. 18 april 2017.