Besox

Vraag nu uw stagebonus aan voor uw leerjongen of –meisje

18 september 2018

Indien u een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding, kan u een stagebonus aanvragen. De jongere zelf ontvangt ook een premie, de startbonus.

Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid jongeren stimuleren om een praktische stage te volgen in een onderneming en deze stage volledig af te werken. Voor de werkgevers is deze premie een stimulans om werkplekken ter beschikking te stellen van deze jongeren.

Naast de stagebonus kan de werkgever ook een fiscaal voordeel genieten.

Stagebonus

Indien de werkplek van de jongere in het Vlaamse Gewest ligt en hij/zij bij u een praktische opleiding van minstens 3 maanden volgt in het schooljaar waarvoor de bonus wordt aangevraagd, kan u één keer per schooljaar een stagebonus ontvangen. De bonus wordt maximaal drie keer toegekend. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500; bij de derde toekenning € 750.

Bij de eerste toekenning moet de jongere in principe jonger dan 18 jaar zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus wordt aangevraagd. Als er eerder een start- of stagebonus voor deze jongere werd uitbetaald, geldt er geen leeftijdsbeperking.

De aanvraagformulieren voor de stagebonus ontvangt u normaal van de school of de opleidingsinstelling. U kan ze ook terugvinden op de volgende  website: https://www.werk.be/online-diensten/start-en-stagebonus.

De aanvraag tot betaling van de bonus moet binnen de 4 maanden na het einde van het schooljaar ingediend worden bij het Departement Werk en Sociale Economie. Vanaf 1 september 2018 is het niet meer nodig om een initieel aanvraagdossier in te dienen.

Fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus kan u ook een fiscaal voordeel genieten. Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen of loonkosten die u normaliter als beroepskosten mag inbrengen.

Om deze vrijstelling te kunnen krijgen, moet u de volgende documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie:

  • het bewijs dat u gedurende het belastbaar tijdperk voor de betrokken jongere(n) een stagebonus kreeg van het Departement Werk en Sociale Economie;
  • een nominatieve lijst van de tewerkgestelde jongere(n) met voor elke jongere vermelding van de volledige identiteit, waaronder het rijksregisternummer, en van de bruto belastbare bezoldigingen die u aan de jongere(n) betaalde of toekende, met inbegrip van alle wettelijk of contractueel verschuldigde bijdragen en premies.

Meer informatie over dit fiscaal voordeel kan u opvragen bij uw boekhouder.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, B.S. 9 augustus 2018.

Tags