Besox

Voorstel voor statuut van gelegenheidsarbeid in de begrafenissector

17 augustus 2017

Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer heeft een plan voor eerlijke concurrentie in de begrafenissector voorgesteld.

In de sector voor de begrafenisondernemingen (PC 320) hebben heel wat werknemers zeer beperkte en onregelmatige prestaties. De sector is bovendien gevoelig voor sociale fraude, schijnzelfstandigheid, illegale terbeschikkingstellingen,…

Daarom wensen de sociale partners acties te ondernemen, zowel op nationaal, Benelux en internationaal niveau.

Op nationaal vlak is er ruimte voor meer flexibiliteit en wordt de wetgeving vereenvoudigd. Een nieuw statuut gelegenheidswerknemer en een verplichte dag-Dimona voor gelegenheidswerknemers zullen op eenzelfde datum ingevoerd worden en verplicht worden voor de volledige sector. Er wordt gestreefd naar 1 januari 2018 als invoeringsdatum. Het statuut gelegenheidswerknemer is bedoeld om moeilijk op voorhand te plannen werk op te vangen.

Daarenboven wil men meer transparantie creëren over de aanwezige databanken bij de sociale inspectiediensten, de strijd aangaan tegen illegale tewerkstelling en schijnzelfstandigheid en zal men een werkgroep oprichten met de sociale partners om een samenwerkingsovereenkomst over controles in de sector op te stellen. De sociale partners krijgen ook een beveiligde toegang tot het meldpunt voor eerlijke concurrentie.

Een werkgroep binnen de Benelux-werking pakt de problematiek van de illegale detacheringen aan, o.m. via gerichte gemeenschappelijke grensoverschrijdende controles op verdachte uitzendbedrijven. De gegevensuitwisseling en de samenwerking tussen de sociale inspectiediensten van de Benelux-landen zullen verder geoptimaliseerd worden. Met andere lidstaten zal de mogelijkheid bekeken worden tot het afsluiten van bilaterale samenwerkingsakkoorden.

Op Europees vlak ijvert men voor een aanpassing van de Europese regels en toepassingsmodaliteiten om misbruiken op de detacheringsregels aan de bron tegen te gaan.

 

Bron: Plan voor eerlijke concurrentie in de begrafenissector van 5 juli 2017, www.philippedebacker.be.