Besox

Vlaamse aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden

10 februari 2017

De sociale partners hebben de vraag geformuleerd om te voorzien in een incentive bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden. Werkgevers zullen bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden (die niet in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering) een premie kunnen aanvragen. De aanwervingsincentive heeft als doel de tewerkstellingskansen van werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn te bevorderen.

De werkgever ontvangt de premie in twee schijven, namelijk bij aanwerving en na één jaar tewerkstelling. Volgens het ontwerp zou de premie aangevraagd kunnen worden voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017. Om recht te geven op deze aanwervingspremie moet de werkzoekende wel minstens 2 jaar ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB en moet de werkzoekende tussen 25 en 54 jaar oud zijn.

De aanvraag moet binnen de 3 maanden na de aanwerving ingediend worden met een aanvraagformulier dat nog door de VDAB zal worden ter beschikking gesteld. Er wordt een overgangsregeling voorzien voor aanwervingen tussen 1 januari 2017 en de datum van de inwerkingtreding van het besluit (vermoedelijk 1 maart 2017): deze aanvragen moeten gebeuren binnen de 3 maanden vanaf de inwerkingtreding van het besluit.

De Vlaamse Regering heeft na adviezen van de SERV en van de Raad van State opnieuw haar besluit tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden goedgekeurd. Dit zal opnieuw voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Wij houden u op de hoogte zodra de definitieve teksten worden gepubliceerd.

 

Bron: Beslissingen van de Vlaamse Regering – Ministerraad dd. 3 februari 2017, www.presscenter.be.